“Leveranskedjan fortsatt ansträngd” för Electrolux

Electrolux har gynnats av att konsumenterna suttit mer hemma och investerat i hemmet. Men komponentbrist och störningar i försörjningskedjan oroar framöver.

Konsumenter fortsatte att tillbringa mer tid hemma och använder sina hushållsprodukter mer intensivt samtidigt som de allokerar en större del av sin hushållsbudget till förbättringar i hemmet, vilket gynnar vitvaruföretaget Elextrolux.

“Båda gynnade vår försäljning. Den betydande volymtillväxten och den positiva pris- och mixutvecklingen resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 22,8 procent. Den höga organiska tillväxten var den främsta drivkraften för resultatförbättringen, även om ökad kostnadseffektivitet också bidrog. Rörelseresultatet uppgick till 2 297 Mkr, eller 7,9 procent av nettoomsättningen.” skiver Electrolux vd och koncernchef Jonas Samuelson i en kommentar till delårsrapporten.

Komponentbrist och störningar i leveranskedjan

Men trots att Elextrolux producerat på “nästan full kapacitet” under första kvartalet har man inte kunnat möta den starka marknads-efterfrågan i alla produktkategorier, konstaterar bolaget.

“Leveranskedjan var fortsatt ansträngd inom flera områden, särskilt för elektronikkomponenter, vissa plaster och logistik. Situationen kan försämras ytterligare, pådrivet av den globala industrins återhämtning” kommenterar Jonas Samuelsson.

“Mina kollegor har arbetat hårt och med bra resultat för att säkra leveranser. Låga buffertar av insats-material påverkade dock visibiliteten för produktions-planeringen under kvartalet. Detta resulterade i viss produktionsineffektivitet, brister i matchningen mellan leverans och efterfrågan samt högre logistikkostnader, vilka helt kompenserades för genom kontinuerliga kostnadsförbättringar. Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra leverantörer, särskilt av elektronikkomponenter, för att säkerställa tillräcklig leverans under kommande månader för att begränsa påverkan på produktionsvolymer och mix.”

Prishöjningar att vänta

Electrolux började året med att genomföra redan aviserade prishöjningar.

“Under kvartalet kompenserade pris helt motvinden från externa faktorer, främst råmaterial, och vi förväntar oss att så kommer vara fallet under resten av 2021. Mot bakgrund av senaste tidens negativa utveckling av råmaterialpriser har vi på viktiga marknader aviserat ytterligare prishöjningar.”

Företaget förväntar sig fortsatt en efterfrågan som överstiger normala säsongsnivåer under första halvåret 2021 på sina huvudmarknader, drivet av konsumenters förbättringar i hemmet och återförsäljarnas lagerpåfyllning.

“Dock kommer kapacitet och tillgängligheten av elektronikkomponenter att förbli begränsande faktorer in i andra halvåret. Vi uppskattar att efterfrågan på marknaden kommer att börja att normaliseras under andra halvåret 2021, förutsatt att konsumtionsmönster börjar normaliseras vid halvårsskiftet.”