Malmö och Trelleborg samverkar för utbyggd transportinfrastruktur

Trelleborgs utbyggda hamn med fyra nya färjelägen, invigdes på tisdagen. De nya färjelägena gör att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg. I samband med nyinvigningen lyfter Malmö stad och Trelleborgs kommun behovet av en utbyggd transportinfrastruktur i regionen.

På tisdagen den 5 april invigdes fyra nya färjelägen, varav en 500 meter lång godskaj, i Trelleborgs Hamn. Foto Trelleborgs Hamn.

På tisdagen nyinvigdes Trelleborgs Hamn efter en omfattande utbyggnad. Hamnen flyttas mot sydost och får fyra nya färjelägen, där större fartyg ska kunna tas emot. Ytan där den nya hamndelen byggs var tidigare hav, där landytan utökats genom påfyllnad av jordmassor.

I samband med eventet, där infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade, går Malmö stad och Trelleborgs kommun nu samman för att driva godsfrågornas betydelse för klimatomställningen vidare. De menar att riksintressena för core-hamnar är särskilt viktiga för de långväga och hållbara godsflödena i det europeiska transportnätverket.

– För att nå Sveriges klimatmål för 2030 och 2045 måste mer gods transporteras på järnväg och med sjöfart i stället för på väg och takten för överflyttningen behöver öka, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

I februari gick representanter för de svenska core-hamnarna ut med krav om tydligare prioritering av deras verksamheter i den nationella infrastrukturplaneringen. Trelleborgs Hamn och Copenhagen Malmö Port är två av dessa core-hamnar som EU-kommissionen klassat som några av de viktigaste godsnoderna i Europa.

Infrastrukturen i de två städerna har idag inte den nödvändiga kapaciteten för att möta den förväntade ökningen av godstransporter, på drygt 50 procent till 2040. Anslutande infrastruktur med vägar, järnväg, Öresundsbron, hamnar och stambanor räcker inte till för sådana volymökningar. Och medan Fehmarn-förbindelsen stärker kapaciteten från 2029, finns en oro att den samtidigt sätter större press på resten av transportsystemet.

– Genom att förbättra Sveriges infrastruktur i Malmö- och Trelleborgsregionen säkerställer vi kapaciteten för svensk import och export. Flaskhalsar och kapacitetsbrister byggs bort och möjligheten till klimatsmarta godstransporter ökar, kommenterar Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Detta vill Malmö och Trelleborg tydliggöra i den nationella infrastrukturplanen

Den nationella planen sträcker sig från 2022 till 2033, alltså längre än till 2030 när utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter ska ha uppnått målsättningarna. Städerna efterfrågar därför konkreta förslag till åtgärder för att nå målen för klimatomställningen.

  1. Investera för att föra över fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Staten behöver ta ett större ansvar för att öka redundansen i transportsystemet, och uppnå klimatmålen. Detta måste också samplaneras med persontrafik.
  2. Planera för ytterligare kapacitet i transportsystemet för att på längre sikt möta upp det ökande behovet av hållbar import och export.
  3. Verka för statliga resurser för medfinansiering av EU-investeringar.

Av Emanuel Lehtonen