Trafikverket: Så leds trafiken om kring E6

Helgens jordskred i Stenungsund har mycket stor påverkan på trafiken. Trafikverket vädjar till alla trafikanter att välja E45, väg 44 samt väg 678 efter skredet utanför Stenungsund. Detta är den rekommenderade omledningsvägen.

– Vi vädjar till alla trafikanter, framför allt godstransportörer, att avlasta det mindre vägnätet. Det är viktigt både för trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Jörgen Einarsson, regionchef Trafikverket region Väst i ett pressmeddelande.

Trafikverkets rekommenderade omledningsväg. Källa Trafikverket.

Trafikverket informerade initialt efter skredet om att väg 650 (gamla E6) var en omledningsväg. Men eftersom E6 tar lång tid att återställa rekommenderar nu Trafikverket att trafikanter kör via E45, väg 44 och väg 678 för att få en långsiktigt hållbar och säker lösning. “I möjligaste mån bör den rekommenderade omledningsvägen väljas.” skriver Trafikverket, som bifogar en karta.  

Skredet en kriminalgåta:

Frågan om vad som orsakade jordskredet på E6an vid Stenungssund liknar en kriminalgåta där indicierna läggs på hög: sprängningar förekom bara två dagar innan jordskredet enligt seismologer, och det verkar inte som entreprenören följt reglerna för hur mycket jord som staplas på hög. Polisen har inlett en undersökning om miljöbrott.

Miljöbrott?

Medier som rotat i förhållandena kring skredet och bygget kan berätta att både Länsstyrelsen för Västra Götaland liksom Statens geotekniska institut, SGI, har uttryckt sin oro gällande markhanteringen vid Hammar Företagspark.

SGI har velat veta att tillsyn sker så att bygget sker på ett geotekniskt säkert sätt och Länsstyrelsen har varnat kommunen för att marken är olämplig för bebyggelse och påpekar att det finns risker för olyckor, översvämningar och erosion, enligt DN.

Stenungsunds kommun menar dock att anpassningar gjorts av detaljplanen efter kritiken, och att ansvaret hamnar på entreprenören för parkbygget: fastighetsbolaget Badhustorget Privatbostäder samt underentreprenörer.

Det står också klart att två stora sprängningar skedde vid bygget, så sent som dagen före skredet, det visar Svenska nationella seismiska nätet. Det verkar även som mer jord har lagts på hög än vad som är tillåtet enligt detaljplan.

De utpekade bolagen som bygger företagsparken avvaktar resultatet av polisens undersökning.

Av Klara Eriksson