Mer åt vägtrafiken i regeringens budget

Regeringen satsar på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, gammalt och höjt reseavdrag, underhåll av vägar och utbyggnad av laddinfrastruktur i sin första budget. 750 miljoner som skulle gått till järnvägen ska nu gå till väg.

Regeringen föreslår i budgeten fortsatt sänkt skatt på diesel som används inom bland annat jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, till och med december 2023, skatten på denna diesel blir då noll kronor. “Det bidrar bland annat till att stärka och upprätthålla svensk livsmedelsproduktion,” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Gammalt och höjt reseavdrag

Regeringen vill även behålla det gamla reseavdraget – hårt kritiserat för att premiera pendlande med egen bil – och dessutom förstärka det ytterligare. Det innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels en höjning av avdragsbeloppen för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resor. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs med 6 kronor och 50 öre, till 25 kronor per mil. Även avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs, till 12 kronor per mil. “För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler”, skriver regeringen.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar på landsbygden, det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jord- och skogsbruket. Men det handlar också om att människor ska ha råd att åka till jobbet och att alla har tillgång till snabbt bredband och goda möjligheter att ladda bilen oavsett var man bor, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren.

Mer till vägnätet

Regeringen satsar dessutom en miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten.

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur. Dessutom är en väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Eftersom det finns stora behov i närtid inom vägunderhållet omprioriterar regeringen en mindre del av järnvägsunderhållet, 750 miljoner, till vägunderhåll. “Omfördelningen mellan väg och järnväg drabbar inte järnvägsunderhållet eftersom Trafikverket kan omsätta dessa medel i järnvägsunderhåll först flera år framåt i tiden.” skriver regeringen. Därutöver avsätter regeringen ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll.

Laddinfrastrukturutbyggnad

Regeringen utökar satsningen för stöd till publika laddstationer för lätta fordon, laddstationer för tunga fordon samt tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter till totalt 1,09 miljarder kronor för 2023.

Under 2024 och 2025 beräknas ytterligare 1 miljard kronor, respektive 505 miljoner kronor tillföras för samma ändamål. Satsningen ska bidra till att minska utsläppen från transportsektorn och nå klimatmålen genom att säkerställa en förbättrad tillgänglighet till laddinfrastruktur och ökad laddkapacitet i hela landet.

För de tunga transporterna behöver laddinfrastrukturen byggas ut med början för de regionala godstransporterna, för att successivt bilda sammanhängande stråk i hela landet. Hamnar har en viktig roll som nav för elektrifiering av flera trafikslag. Därför behöver även laddinfrastrukturen byggas ut i hamnar och på kajer.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.