Minskade godsvolymer 2023

Antalet passagerare i svenska hamnar ökade första kvartalet 2023, men godsvolymerna minskade. Den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade, från knappt 43,7 tilldrygt 41,7 miljoner ton.

Under första kvartalet 2023 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 4,1 miljoner. Det är en ökning från 3,4 miljoner passagerare samma kvartal 2022.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande drygt 15 procent under nivåerna innan pandemin. Däremot har trafiken minskat och antalet fartygsanlöp har blivit något färre under första kvartalet jämfört med samma kvartal 2022, vilket tyder på att fartygen tar något fler passagerare i genomsnitt, kommenterar Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade, från knappt 43,7 tilldrygt 41,7 miljoner ton.

Det är fortsatt mer importvolymer än vad som avgår från Sverige till utrikes hamn för export. Importvolymerna sjönk med 5 procent till 19,4 miljoner ton och exportvolymerna med 2 procent, från 17 miljoner till drygt 16,6 miljoner ton. 

Lossat inrikes gods minskade med 16 procent, från 3,4 miljoner ton gods till 2,9 miljoner ton. Främst var det varugruppen jord, sten, grus och sand som bidrog till minskningen, gruppen minskade från 0,58 miljoner ton till 0,14 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.