Nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur ska tas fram

Regeringen ger nu Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för att snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas. Energimarknadsinspektionen får samtidigt i uppdrag att se över hur ledtider för anslutning av laddinfrastruktur till elnätet kan kortas.

– Vi behöver mer laddinfrastruktur och den behöver byggas snabbare. Eldrivna transporter ska göras möjligt i hela landet och det ska vara lätt att ladda sin elbil oavsett hur man bor. I dag presenterar regeringen två uppdrag som kommer leda till snabbare utbyggnad och anslutning av laddinfrastruktur, kommenterar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Det nationella handlingsprogrammet ska innehålla nulägesbeskrivning, framtidsanalys och bedömningar om hur utbyggnaden av ladd- och vätgasinfrastruktur kan utvecklas för att möjliggöra effektiv elektrifiering av vägtransporter. Programmet ska också innehålla en analys av de olika aktörernas ansvar och roll i utbyggnaden.

Den nationella elektrifieringsstrategin som regeringen beslutade om i februari ska ligga som grund för handlingsprogrammet.

I arbetet med att ta fram handlingsprogrammet ska Energimyndigheten och Trafikverket även genomföra en översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav på laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 november 2023.

Snabbare anslutning till elnätet

Regeringen ger också Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter från olika delar av landet. Myndigheten ska titta på hur ledtiderna kan kortas och lyfta fram goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider för anslutning till elnätet.

– I många fall kan det ta ca 10-24 månader från önskemål till att elen till laddningspunkterna är framdragen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på elnätsföretag. Detta behöver vi titta på. Stora kostnadsskillnader och långa ledtider gör att utbyggnaden av laddinfrastruktur tar längre tid än nödvändigt – så ska vi inte ha det, kommenterar energiminister Khashayar Farmanbar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2022.