Nu ska elnät kunna byggas snabbare

Ledtiden för att bygga en ny elförbindelse är upp till tio år. Nu ger regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla och testa nya arbetssätt för att den här processen ska kunna snabbas på.

I dagsläget följer många av tillståndsprocesserna för att bygga ut eller förstärka elnätet på varandra. Samtidigt kan det finnas stora tidsvinster i att i högre utsträckning pröva dessa ärenden parallellt och koordinerat så att de ligger i fas. “Genom effektivare tillståndsprocesser kan elektrifieringen av svensk transport- och industrisektor genomföras snabbare och enklare samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Detta innebär bland annat att myndigheterna ska undersöka om det finns möjlighet att minska ledtiderna mellan olika steg i prövningen, dvs den tid som går från att en process startar tills den har uppnått sitt mål, samt om det är möjligt att korta ledtiderna genom att handlägga olika delar av en ansökan parallellt och om möjligt i fas. De ärenden som väljs ut ska avse region- eller transmissionsnät och ha god potential att bidra till den ständigt ökande elektrifieringen och ytterligare möjliggöra industrins och näringslivets omställning.

– Våra nya lagar möjliggör den största tidsminskningen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet. Vi ökar också resurserna för att korta handläggningstiderna. Med det nya uppdraget kan ledtiderna kortas ytterligare, kommenterar energiminister Anders Ygeman.

För att ge myndigheterna bästa möjliga förutsättningar att uppnå goda resultat ska utgifterna för uppdragets genomförande inte belasta myndigheternas ordinarie arbete. Därför tillförs totalt 16 miljoner kronor för åren 2021 och 2022. Arbetets resultat och slutsatser ska slutredovisas till Regeringskansliet våren 2023 “men det hindrar inte att myndigheterna löpande inför ändringar i sina arbetssätt under uppdragstiden eller att de för den delen håller liv i dialogen även efter slutredovisningen” skriver regeringen.