Ny metod för att lokalisera produktion

Tillverkningsindustrin står inför svåra beslut när det gäller att leva upp till olika hållbarhetsmål och samtidigt behålla lönsamheten, t ex i valet mellan tillverkning nära och tillverkning långt bort. Men Borås-doktoranden Petchprakai Sirilertsuwan har hittat en ny metod för att hjälpa till i lokaliseringsfrågan.

I sin doktorsavhandling inom Sustainable Management and Design in Textiles vid Högskolan i Borås har Petchprakai Sirilertsuwan utgått från företagsmässiga, miljömässiga, och socioekonomiska dimensioner och utvecklat en modell som visar fördelar respektive nackdelar utifrån olika faktorer för produktionskedjan, exempelvis avstånd mellan marknad och huvudkontor, avstånd mellan produktionsort och marknad, men nära till materialleverantörer och produktion på en annan plats.

Fungerar som beslutsstöd

Modellen kan fungera som beslutsstöd vid val av plats (in-house så väl som outsourcat) för produktionsanläggningar i en försörjningskedja med flera steg, som materialförsörjning, transporter, produktion och distribution.

– Om materialförsörjning, slutproduktion och marknad kan placeras närmare varandra leder det till minskad transport, vilket gör att företagen får bättre kontroll över försörjningskedjan. Det ger tidsvinster, genom att snabbare kunna svara på marknaden, och det gagnar miljön genom minskade utsläpp av växthusgaser. Företagen kan dessutom bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, inte bara genom kortare och färre transporter av gods och inspektionsresor till fabrikerna, utan också genom att använda miljövänliga energikällor i produktionen, förklarar Petchprakai Siriliertsuwan.

Petchprakai Sirilertsuwan. Foto Suss Wilén

Säkerställer hållbarhetsarbetet

Enligt Petchprakai Sirilertsuwan är modellen mer omfattande och praxisbaserad än tidigare varianter. Den utgår från objektiva och mätbara kriterier, värderar risker i försörjningskedjorna och tar inte bara hänsyn till företags tillverknings- och logistiksystem, utan även till deras arbete för att säkerställa hållbarhetsarbetet.

– I industrin går det att använda modellen för att uppskatta slutkostnaden för produkten när den kommer fram till varuhuset utifrån produktionskostnad, förväntad kvalitet och även ställda sociala och miljömässiga krav.

Modellen har utvecklats utifrån systematiska litteraturstudier, intervjuer med ledningen på textilföretag i Sverige och simuleringar av försörjningskedjor, men kan anpassas till olika branscher genom att tillföra relevanta parametrar

Petchprakai Siriliertsuwan försvarade sin avhandling den 25 september. Läs doktorsavhandlingen här: Manufacturing Decisions and A Multi-Tier Supply Location Decision-Support Model for Enhancing Sustainability in Textile and Clothing Supply Chains