Ny rapport: Läget för elektrifieringsstöden

Branschorganisationen Power Circle har publicerat en policyrapport över de viktigaste styrmedlen som finns på plats för att accelerera elektrifieringen av lätta och tunga transporter. Satsningar på laddinfrastruktur lyfts fram som positiv, å andra sidan är det nu svårare för åkerier att skaffa elfordon.

Till 2030 ska transportsektorn minska utsläppen med 70 procent. Enligt prognoser som Power Circle tog fram i början av 2022 kan 65 procent av nya tunga lastbilar och 80 procent av nya lätta lastbilar gå på el 2030. Men prognoserna förutsätter att det finns styrmedel som skapar incitament för investeringar i både fordon och laddinfrastrukturen.

I förra veckan släppte organisationen en policyrapport som ger en ögonblicksbild över de viktigaste styrmedlen för elektrifiering av kommersiella transporter. Syftet är att skapa en översikt och adressera den spretighet som ibland upplevs inom policyområdet, och att visa på det politiska stödets vikt för omställningen.

– Innehållet är lite av ett rörligt mål, och vår rapport innehåller de styrmedel som fanns på plats i augusti 2022, men med mindre uppdateringar utifrån den nya budgeten. Rapporten ger därmed en bra överblick över nuvarande styrmedel för aktörer som vill gå över till elektriska lastbilar eller som vill bygga laddinfrastruktur, kommenterar Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Oro för sänkt takt i omställning

På EU-nivå lyfts EUs utsläppskrav för nya fordon och AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), som när det är färdigförhandlat väntas spela en stor roll för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur.

Nationellt har ekonomiska styrmedel utmärkt sig för både anskaffning av fordon, i form av bonus malus och klimatpremien, och för investeringar i laddinfrastruktur, i form av Klimatklivet och de regionala elektrifieringspiloterna. Men bonus malus är nu borta och regeringen har aviserat sänkningar av klimatpremien.

Därför är vi oroliga att den borttagna bonusen för laddbara lätta lastbilar och de föreslagna anslagen till klimatpremien kommer att sänka takten i omställningen

– Det är mycket positivt att det avsätts specifika medel för laddinfrastruktur inom Klimatklivet i regeringens budget, samt att ytterligare en särskild satsning på laddinfrastruktur har aviserats. Vi ska dock vara medvetna om att den stora investeringen för åkerier ligger på fordonssidan. Därför är vi oroliga att den borttagna bonusen för laddbara lätta lastbilar och de föreslagna anslagen till klimatpremien kommer att sänka takten i omställningen, kommenterar Johanna Barr, expert på Power Circle.

Politiskt stöd viktigt

Rapporten belyser också hur de anser att stöden till laddinfrastruktur bör utvecklas. Dagens definitioner av publik och icke-publik laddning leder till att utbyggnad av semi-publik laddning på exempelvis terminaler försvåras. De menar att det även gäller vissa finansieringsmodeller, som leasing av laddinfrastruktur.

– För att stötta elektrifieringen framåt kommer det politiska stödet vara fortsatt viktigt. Vi behöver välriktade styrmedel som skapar förutsägbarhet genom långsiktiga spelregler för investeringar. Vi hoppas därför att vi kan undvika ryckiga förändringar och ser gärna att den nya regeringen utvecklar styrmedlen i dialog med oss i branschen, avslutar Johanna Barr.

Läs rapporten här.