Ny rapport: Redan före Corona såg företag över sina försörjningskedjor

Hur påverkas svenska företag av den ökande osäkerheten i omvärlden? Kommerskollegium och Business Sweden har frågat svenska företag om vilka vägval de gör med hänsyn till handelshinder och protektionism i sin internationella handel.

Kartläggningen ”En osäker omvärld – så påverkas svenska företags internationella strategier av växande protektionism” bygger på djupintervjuer med 18 ledande företrädare för svenska storföretag. Alla intervjuer utom en genomfördes i slutet av 2019 och början av 2020, innan spridningen av det nya coronaviruset började påverka företagens produktion och handel. Kartläggningen visar hur företagen redan då hanterade utmaningar som osäkerhet och krav på uthålliga leveranskedjor.

Produktion flyttas utomlands

Kartläggningen visar att företag allt mer väljer att förlägga sin produktion och försäljning utomlands. Men det är inte i första hand för att komma ifrån protektionism eller handelshinder. Istället är det affärsmässiga motiv som ligger bakom.

– Det handlar till exempel om att vara närmare sina kunder och sin marknad för att snabbare kunna göra förändringar i produktionen, bättre kunna möta efterfrågan på högt specialiserade produkter och tjänster. Därför investerar företaget kanske i en ny fabrik på en viktig marknad. Det gör samtidigt att företaget blir mindre känsligt för handelshinder, men det var inte orsaken till att de gjorde valet från början, kommenterar Per Altenberg, utredare vid Kommerskollegium.

USA-Kina-konflikten har stark påverkan

Rapporten redovisar de områden som företagen har lyft fram som särskilt betydelsefulla i deras affärsstrategi. En av dem är USA–Kina-konflikten som leder till betydande osäkerhet. Amerikanska handelsrestriktioner mot Kina och vice versa skapar problem för svenska storföretag som har etablerat produktion i de länderna.

Lena Sellgren. Business Sweden.

– Företagen parerar genom att styra om handeln, ta mer betalt av kunden eller också tvingas de att acceptera den ökade kostnaden, kommenterar Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Brexit annan källa till oro

En annan stor källa till osäkerhet för företagen är brexit. Företagen vittnar om olika sätt att hantera osäkerheten i handeln med Storbritannien: att bygga upp lager för att hantera störningar i handeln och att skapa enheter eller dotterbolag som bara har som uppgift att hantera den kommande mer administrativt resurskrävande handeln med landet.

Ser över lokalisering

Nästan alla intervjuade företag delar upp sin verksamhet i olika regioner i världen, som Europa, Nordamerika, Asien. Det handlar om att etablera produktions- eller försäljningsplattformar där.

– USA–Kina-problematiken gör att företagen nu tittar på alternativa ställen för produktion i Asien, och då lyfts ofta Vietnam fram. Därför är det positivt att ett frihandelsavtal är på gång mellan EU och Vietnam, vilket innebär att en stor del av handeln dem emellan blir tullfri, kommenterar Lena Sellgren.

Växande protektionism

Växande protektionism innebär ökade kostnader och ibland uteblivna affärer för svensk storföretag, men hittills har de intervjuade företagen kunnat hantera utvecklingen.

– För småföretag, som saknar möjligheten att etablera sig på viktiga marknader som Kina och USA, är däremot handlingsfriheten mindre. I slutändan krävs handelspolitiska reformer som syftar till att minska osäkerheten i den internationella handeln och rulla tillbaka protektionismen. Detta arbete är särskilt viktigt om coronakrisen leder till krav på ökad självförsörjning och försämrad öppenhet för handel och investeringar, kommanterar Per Altenberg.

– Risken är överhängande att coronakrisen används som en förevändning för att införa nya handelsbegränsande åtgärder.

Läs rapporten här