Ny skogshamn i Varberg

Till hösten drar arbetet med att bygga den nya Farehamnen – Hallandshamnars nya skogshamn i Varberg, i gång på allvar. Hamnbygget är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt i Varberg, men också ett svar på en stark efterfrågan på skogsprodukter.

Flytten av hamnverksamheten västerut är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg, som omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av bostadsområdet Västerport. Massor från tunnelbygget ska användas för att höja och förstärka det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen med 1,5 – 2,5 m. Även kajytan kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Hamnbassängen ska även muddras till ett djup på 11 meter.

Hamnbygget är även ett svar på den växande efterfrågan på skogsprodukter, där över en miljon kubikmeter sågade trävaror årligen skeppas till Storbritannien via Varberg. Det motsvarar 35 procent av den svenska exporten av sågade trävaror.

– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, kommenterar Björn Alvengrip, vd för Hallandshamnar.

I samarbete med Varberg Energi har Hallandshamnar initierat ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation, som intensifierar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energianvändning och hållbara flöden och transporter.

– När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt. Investeringarna underlättar för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen, kommenterar Reine Antonér, ordförande i styrelsen för Varberg Energi.

Utbyggd laddinfrastruktur

Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Bland annat ska ett eget högspänningsnät att etableras, för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid.

– Med våra högt ställda mål på elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur behöver elförsörjningen kunna skalas upp successivt och kapaciteten säkras. Jag räknar med att vi kan lära oss mycket av de initiativ som nu genomförs, fortsätter Reine Antonér.

Installerar smarta sensorer

På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

– Även om många av projekten är i sin uppstart så ser vi redan stora möjligheter med att arbeta mer datadrivet för att effektivisera verksamheten, något som kommer både kunder och närboende till gagn, kommenterar Björn Alvengrip, som är övertygad att intresset för etableringar i regionen ökar i och med den nya hamnen.

– Tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt och logistiknavet i Halland stärks betydligt.