Ny SOU: Fasa ut fossila drivmedel till 2040

Den s k Utfasningsutredningen har överlämnat förslag kring hur Sverige ska kunna fasa ut fossila drivmedel och utrett förutsättningarna för förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Ett nationellt nollutsläppsmål i nybilsförsäljningen föreslås till 2030, och en total utfasning av fossila drivmedel till 2040.

I den 735 sidor långa SOUn föreslås att användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter och
arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasad senast 2040, och att utfasningsåret bör vara ett riksdagsbundet etappmål.
Utredningen skriver vidare att “utfasningen kan ske på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt genom en kombination av en omfattande elektrifiering, minskad trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle,
och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel.”

Snabb elektrifiering av vägtransporter

Främst vägtransporterna bör elektrifieras så långt och snabbt som möjligt så att förnybara flytande och gasformiga drivmedel frigörs för användning inom arbetsmaskiner, flyg och sjöfart.

Utredningen menar även att de för utfasningen mest centrala styrmedlen behöver skärpas i närtid. Det handlar främst om att Sverige bör verka för att EU-omfattande nollutsläppskrav med tydliga tidtabeller införs på nya personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.

Verka för nollutsläppskrav på nya bilar 2030

Ett nationellt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar bedöms som svårt att införa. Sverige bör i stället verka för EU-omfattande nollutsläppskrav i förordningen (2019/631) om nya bilars koldioxidutsläpp till 2030 eller strax därefter och senast 2035. På nationell nivå föreslås ett riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon i nybilsförsäljningen av personbilar 2030.

De offentliga insatserna för laddinfrastruktur behöver även samordnas bättre, takten öka och hinder röjas, och reduktionspliktsystemet förändras genom att samma reduktionskrav ställs på diesel och bensin, att rena och höginblandade flytande biodrivmedel förs in under systemet och att en särskild kvot införs för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen. Förutsättningarna för att omforma reduktionsplikten till ett utsläppshandelssystem bör även utredas anser utredningen, i samspel med pågående utveckling inom EU.