Nya slussar i Trollhättan får nordlig placering

Trollhättans slussar, som förbinder Vänern med Kattegatt via Trollhätte kanal, är över 100 år gamla och inte i skick att renoveras. Förberedelsearbetet inför att bygga nya slussar har nu mynnat i två alternativ: Nord och Syd. Trafikverket och Sjöfartsverket rekommenderar det billigare och snabbare alternativ Nord.

Slussarna i Trollhättan är en förbindelselänk för sjöfrakten från Vänern genom Trollhätte kanal ut till Kattegatt. Men slussarna är idag över 100 år gamla och närmar sig gränsen för sin tekniska livslängd. Eftersom det inte bedöms vara möjligt att renovera de befintliga slussarna rekommenderar man från Trafikverket att slussarna byts ut innan 2030. Trafikverket har tagit fram två alternativ för nya slussar: Alternativ Nord och alternativ Syd.

Trafikverket och Sjöfartsverket förordar alternativ Nord, som går mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet. Byggtiden för Nord beräknas bli runt 5 år till en kostnad om ca 3 miljarder kronor, jämfört med alternativ Syd som beräknas ta runt 8 år att bygga till en kostnad om ca 4,6 miljarder kronor. Den norra slusslinjen blir också en km kortare, på 2,3 km.

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, kommenterar Mikael Rintala.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet planeras lämnas in under 2025, ett beslut från Mark- och miljödomstolen väntas sedan tidigast under 2026. Byggstart är planerad till 2027.

Breddning av bergkanalen

Trollhättans kommun ska fatta beslut om sitt yttrande i frågan den 30 oktober. Men redan nu rekommenderar kommunstyrelsen ordförande Peter Eriksson att man ställer sig bakom alternativ Nord. Oavsett alternativ så behöver bergkanalen från Olidebron till Klaffbron breddas. För att kunna göra det behöver Trollhättans Stad ta fram en ny detaljplan för området.

– Breddningen av bergkanalen är avgörande för att möjliggöra nya slussar och säkra framtidens sjöfart för större fartyg. Detta blir såklart ett ingrepp i Trollhättans stadsbild och i ett populärt rekreationsstråk, men också en möjlighet att utveckla och stärka området för att öka attraktionskraften ytterligare. Det ska vi säkerställa i planarbetet, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson.

Även Karlstads kommun i norra änden av Vänern ställer sig bakom alternativ Nord, framför allt med hänvisning till att det kommer gå fortare och orsaka mindre störningar för sjöfarten genom Vänern.

Av Emanuel Lehtonen