Nytt center ska stärka svensk cybersäkerhetsforskning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att inrätta ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation, kopplat till EUs kompetenscentrum för cybersäkerhet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Digg och Vinnova.

MSB har fått i uppdrag av regeringen att inrätta det nya nationella samordningscentret för cybersäkerhetsforskning och innovation (NSC). Det nya centret ska stimulera forskning och innovation inom området genom att skapa goda förutsättningar för dialog mellan aktörer i Sverige och EU, dels om behov av forskning, produkter och tjänster och dels om möjligheter att bemöta behoven.

– Centret kommer att underlätta för forskare och företag som söker samarbete nationellt och inom EU. De kan även få vägledning för att kunna söka EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar, kommenterar Linda Ericson, chef för det nationella samordningscentret.

NSC kommer samverka med Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, som samlar sju myndigheter inklusive MSB. Det nationella cybersäkerhetscentret har i uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot.

– Det här ger möjlighet att stärka Sveriges och EUs oberoende och konkurrenskraft inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden, kommenterar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Ansvarig myndighet är MSB och uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Enligt regeringsuppdraget ska MSB också ha en dialog med forskningsinstitutet Rise och andra relevanta aktörer.