Nytt e-handelsområde i Ängelholm nu på samråd

Nu ska detaljplanen för området i Norra Varalöv, som kan bli ett nytt e-handelsområde intill E-city Engelholm , ut på samråd. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Ängelholms kommun i tisdags.

Det nya e-handelsområdet förväntas skapa 1500–2000 nya arbetstillfällen, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Det är företaget Queenswall 2 AB som vill pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på maximalt 40 procent av området som omfattar cirka 600 000 kvm. Området har valts ut på grund av sitt strategiska läge med goda transportmöjligheter och närhet till det redan befintliga e-handelsområdet. Fullt utbyggt förväntas det nya e-handelsområdets verksamheter ge 1500–2000 nya arbetstillfällen enligt en uppskattning av exploatören.

Enligt detaljplaneförslaget kommer högsta tillåtna totalhöjd för bebyggelse på området vara 14 meter. Dock får 8 procent av bebyggelsen uppföras i 36 meter för att möjliggöra höglager.

Att detaljplanen nu ska ut på samråd innebär att det förslag som kommunens tjänstepersoner har tagit fram ska gå ut till berörda fastighetsägare, statliga myndigheter och andra med intresse för förslaget. Dessutom kommer ett samrådsmöte i form av öppet hus att hållas den 4 mars på Hotell Erikslund konferens i Norra Varalöv.

–Under planarbetet har en rad olika utredningar genomförts. Till exempel så har användandet av jordbruksmark, hur landskapsbilden förändras och hur trafiksituationen påverkas undersökts, kommneterar Helena Östling, planchef i Ängelholms kommun.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart och kunna läggas fram till beslut i Ängelholms kommunfullmäktige i början av 2021.