Nytt forskningsprojekt för hållbar e-handel

Closer och Relog samlar en rad intressenter, offentliga och privata, i en Vinnova-finansierad forsknings- och innovationssatsning kring hur en resurseffektiv och konkurrenskraftig e-handel, utan negativa effekter på klimat och hälsa, ska kunna uppnås. Projektet startar i augusti.

E-handeln är komplex men det finns en stor potential till positiv utveckling på området. Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle, kommer Closer och Relog att samla intressenter, offentliga och privata, i en Vinnova-finansierad satsning som startar i augusti.

– Idag görs det många bra insatser inom området e-handel, men det saknas en kraftsamling för att accelerera och rikta innovation som kan få bred genomslagskraft för omställning i samhället. Denna satsning ska råda bot på detta genom att den får både muskler och mandat att snabbt sätta igång med insatser för att adressera de luckor som identifieras, förklarar Märta Ghajar Amirnezami, handläggare på Vinnova, i ett pressmeddelande.

Under 2020 redovisade Trafikanalys resultatet för regeringsuppdraget “Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara” – där det konstaterades att branschens aktörer behöver samarbeta för att nå mer hållbara e-handelstransporter.

– Brev- och paketmarknaden förändras och behöver bli mer integrerad med andra transport- och varuflöden. Det behövs därför mer av samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Mot den bakgrunden är projekt som detta av stor betydelse för nya användarvänliga och hållbara leveranslösningar, kommenterar Emma Maraschin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

Parallellt såg Vinnova e-handel och detaljhandel som ett nyckelområde inom sitt arbete. För att skapa en tydlig bild av nuläget kring e-handeln i Sverige, initierade Vinnova projektet ”Framtidens hållbara e-handel” lett av Closer och ReLog. Ett starkt behov identifierades för en gemensam fortsättning.

– Detta är ett nytt och helt unikt sätt att samverka – i och med denna satsning säkerställer vi att Sverige tar en ledande roll i omställningen mot framtidens e-handel, kommenterar Daniel Hellström, docent och forskningsledare på Relog vid Lunds universitet.

Uppstart kommer att ske under augusti 2021 och har finansiering från Vinnova i tre år med en budget på totalt 9 000 000 SEK. 6 000 000 SEK av dessa medel öronmärks till samverkansprojekt inom ramen för satsningen med mål om att även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt. Bland samarbetspartnerna från start finns bl a Systembolaget och Göteborgs stad.

– En stor mängd aktörer är med från start men vi behöver bli fler! Parter inom branschsegment såsom varuägare, transportköpare, detaljister, logistikaktörer, fastighetsägare, techbolag och start- eller scale-ups, offentliga aktörer och akademiska lärosäten samt forskningsinstitut: Hör av er, annars kommer ni höra av oss, uppmanar Josephine Darlington, projektledare på Closer.