Nytt krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterade på måndagsmorgonen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet – som korttidspermittering, likviditetsstöd och utökat statligt ansvar för sjuklönen. Arbetsgivarna välkomnar åtgärderna men menar att för de mest utsatta företagen, kommer de inte räcka.

Det första åtgärdsförslaget, om korttidspermittering, innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Den andra åtgärden blir att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Det tredje åtgärdsförslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Krispaketet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot utnyttjas.

Exempel på hur systemet för korttidspermittering kan fungera. Källa: Regeringskansliet.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Arbetsgivarna: Bra åtgärder men kommer inte räcka

– Det är ett välkommet förslag i stort, det visar att det finns en krisinsikt hos regeringen, kommenterar Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.
– Men tyvärr kommer det inte att räcka, fortsätter han och syftar på alla företag i persontransportbranschen som närmast tappat alla kunder.
   Permitteringsförslaget kommer att mildra, men många uppsägningar kommer det att bli ändå, är han övertygad om.
– Att stå med halva kostnaden kvar kommer inte att räcka för många mindre företag.
   Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke håller till stora delar med. Krispaketet är bra och viktigt och mildrar förhoppningsvis spridningarna till andra branscher, från de mest utsatta som transportbranschen.
   – Men för de mest utsatta kommer det inte att räcka. Har nu noll i intäkt så är en lättnad bra, men inte tillräckligt, säger Jacke till TT.

Jan-Olof Jacke. Foto Evelina Carborn.

Situationen för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid och allt fler vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det gäller inte minst för företag i besöks- och transportnäringarna.

– Slopat sjuklöneansvar för arbetsgivaren och möjligheten att använda redan inbetalda pengar på skattekontot bidrar till att stärka företagens likviditet och möjlighet att betala ut löner. Det är utmärkt att systemet för korttidsarbete utvidgas och införs omgående och även ska gälla retroaktivt. Utöver sådana generella åtgärder kommer det även att behövas tillfälliga och riktade stöd till de branscher som drabbas hårdast, kommenterar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke regeringens nya krispaket.

– Regeringen måste ha beredskap för att vidta ännu fler åtgärder. Vi måste undvika att i grunden livskraftiga företag och jobb slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv kommer att följa utvecklingen noga och bidra med ytterligare förslag. 

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.