Nytt lagförslag: mer på lager för apoteken

I en ny lagrådsremiss presenterar regeringen nya lagförslag för att stärka krisberedskapen inom hälso- och sjukvården. Där det det bedrivs sjukvård ska läkemedel och sjukvårdsmaterial finnas på plats, och öppenvårdsapotek ska få en lagerhållningsskyldighet – något som saknas efter avregleringen av apoteksmarknaden.

–  Det är av yttersta vikt att hälso- och sjukvården kan fungera även i kris och krig, inte minst med tanke på oron i omvärlden. Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. Idag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, kommenterar socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslår regeringen flera lagändringar som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap, då “händelser under senare år, bland annat pandemin, har visat att den lagerhållning av sjukvårdsprodukter som kommuner och regioner har haft inte varit tillräcklig”.

Mot bakgrund av detta föreslås det ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att sjukvårdsprodukter ingår i den utrustning som ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård – något som inte varit helt tydligt tidigare. Med sjukvårdsprodukter menas läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillverkningsmaterial. “Detta kommer även att underlätta IVO:s tillsyn i och med att det blir lättare att bedöma om kraven inte följts”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Apotek ska öka på lager

Öppenvårdsapoteken ska också få en lagerhållningsskyldighet, något som saknats efter omregleringen av apoteksmarknaden. Apoteken ska ha tillräckliga lager “för att kunna expediera så många konsumenter som möjligt direkt”. Lagerhållningen på apoteken kommer att följas upp genom att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket avses få i uppdrag att regelbundet mäta apotekens direktexpedieringsgrad. På så sätt kommer man att få en bild av hur apotekens lagerhållning utvecklas.

Lagrådsremissen innehåller även en bedömning om att Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) bör få ett utökat samhällsuppdrag som innebär att bolaget ska kunna utföra sitt samhällsuppdrag även under fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig samt ett avsnitt om behovet av lagerhållning hos regioner och kommuner. APL har som huvudsaklig uppgift att tillverka och tillhandahålla läkemedel som är anpassade till en enskild patient, klinik, djur eller djurbesättning eller tillverkas i små serier. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Ytterligare myndighetsuppdrag

Regeringen har dessutom gett svenska myndigheter en rad uppdrag för att stärka krisberedskapen, bland annat ska Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, MSB och Ehälsomyndigheten ta fram rekommendationer om egenberedskap när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter för behandling av kronisk sjukdom eller kroniskt tillstånd. Utgångspunkten ska vara att den enskilde ska ha tillgång till läkemedel och sjukvårdsmaterial för minst en månads förbrukning i hemmet.

Sveriges öppenvårdsapotek ska också stärkas, så att utlämning av läkemedel från apotek kan ske i alla lägen, också i kris och krig. I uppdraget ingår bland annat kartläggning och analys av tänkbara avbrott och störningar i driften.