Nytt regeringsuppdrag: Säkra tågtrafik till Tyskland

Trafikverket får i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder så att järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland kan upprätthållas i framtiden. Syftet är att säkra samhällsviktiga transporter samt möta industrins behov.

Transporterna via tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Tyskland har minskat kraftigt över tid. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla trafiken har försvårats. Det är mot den bakgrunden regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, där trafikens betydelse ur ett beredskaps- och redundansperspektiv särskilt beaktas.

– Tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland är viktig för både person- och godstrafik. Inte minst för att upprätthålla samhällsviktiga transporter både under normalfall och i kriser,kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

I uppdraget till Trafikverket ingår även att bland annat analysera industrins behov av järnvägsfärjetrafik och belysa vilka förutsättningar det finns för utvecklingen av godstrafik på järnväg via Trelleborgs hamn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2021.