Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn

Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn. Vi märker en förändrad attityd och ett ökat intresse” säger Gävle hamns nya hållbarhetschef Linda Astner.

Vätgas är åter i ropet. Förra veckan annonserade Volvo och Daimler en gemensam miljardsatsning på utveckling av bränslecellsdrift för lastbilar och bussar, och nu annonserar Gävle Hamn planer på att anlägga en vätgasanläggning, tillsammans med Gävle Energi och Statkraft.

– Tankarna på vägas har vi haft i många år, men det är först nu som de konkretiseras. Dels har vi vårt mål med att energioptimera hamnen, men sen märker vi också ett ökat intresse från kunderna och marknaden, det kommer fler frågor om vätgas nu, än bara för något år sedan, berättar Linda Astner.

I april blev hon ny hållbarhetschef på Gävle hamn – ett ansvar hon haft länge men som hon nu får fokusera mer renodlat och strategiskt på. Sedan 2016 har hon varit ansvarig för Port Authority, där trafiken ingår, ett ansvar hon nu lämnar över till Niklas Hermansson, tidigare logistikutvecklare på Gävle hamn, som nu tar rollen chef för Trafik- och Säkerhetsavdelningen.

– Miljö- och hållbarhet är det jag brinner för och frågan har legat på mitt bord länge, men fram tills nu har jag haft ett stort operativt ansvar. Gävle hamn gör den här omstruktureringen för att prioritera upp hållbarhetsfrågan, det ingår i vår strategi att satsa mer på hållbarhet. Och det ska bli kul att få jobba mer strategiskt och fokuserat med det här.

Linda Astner, Foto Gävle Hamn.

I rollen som hållbarhetschef ingår även ansvar för området digital utveckling, två områden som enligt Linda Astner går hand i hand. Hon ansvarar för den förstudie som hamnen inlett som handlar om hur hamnen ska kunna energioptimera sin verksamhet, och en del av det är att utreda möjligheten att anlägga en vätgasanläggning.

– Vi är ett viktigt transportnav i hela regionen, inte minst för norra Sveriges exportflöden. En vätgassatsning här skulle kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem, både för transporter till och från hamnen, men också för hela regionen.

Vi är ett viktigt transportnav i hela regionen, inte minst för norra Sveriges exportflöden

Produktion mellanlager och tankstation

Gävle Hamn, Gävle Energi och Statkraft undersöker gemensamt möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation. Vätgasen kan sedan nyttjas vid behov eller distribueras och säljas till externa köpare.

– Vi ska titta på de ekonomiska förutsättningarna, och de potentiella nyttorna med en vätgasanläggning för våra kunder, säger Linda Astner.

Förstudie klar efter sommaren

Förstudien beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som genereras av produktionen.
Projektet ska även prognostisera en möjlig framtida förbrukning av vätgas genom att inventera vilka fordon och andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift.

– Förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden. Detta projekt ökar möjligheter för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor, kommenterar Per Rosenqvist, affärsutvecklingsansvarig för vätgas på Statkraft i Sverige. 

Förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden.

Vätgaslagring. Bild Vätgas Sverige

Vätgas – smart lagring av el

En utmaning med förnybar elproduktion, från t ex sol och vind, är att elen är svår att lagra. En lösning på det skulle kunna vara att omvandla överskottselen till vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas i transportindustrin eller andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip inga andra utsläpp än vattenånga.

Av Hilda Hultén