Nytt storregionalt godstransportråd för Mälardalen

Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter nu ett storregionalt godstransportråd för att öka effektiviteten och hållbarheten i godstransporterna. Bakom arbetet står de sju länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.


Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildar Trafikverket och Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, ett storregionalt godstransportråd. Godstransportrådet kommer att samla ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

– Stockholm-Mälarregionen är en nod för transporter av människor och gods till hela vårt avlånga land. Det är därför hedersamt att få företräda Stockholm-Mälarregionen och leda det nya rådet för godsfrågor. Tillsammans kan vi samarbeta för bättre effektivitet och hållbarhet liksom långsiktigt öka konkurrenskraften i hela vår region, kommenterar Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Storregional godsstrategi samlar sju län
En viktig del i godstransportrådets arbete är genomförandet av den storregionala godsstrategi som har tagits fram i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Godsstrategin samlar strategier och åtgärder för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en ledande logistikregion.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. Med godstransportrådet kommer vi att lära oss mer om transportkedjor och att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss i framtiden, kommenterar Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

Rådets uppgifter
Ett storregionalt godstransportråd arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan de olika trafikslagen. Rådet ska fungera som en länk i regionala samarbeten mellan näringsliv och myndigheter. Syftet med godstransportrådet är att:

  • Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag
  • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter
  • Ökad möjlighet att påverka beslut i tidiga skeenden
  • Verka för bättre användning och välmotiverade kompletteringar av redan befintlig infrastruktur.

– Ett storregionalt godstransportråd kommer att hjälpa till att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter och att transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta, kommenterar Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.