Ökad konkurrens och bättre service på paketmarknaden

Post- och telestyrelsens rapport Svensk Postmarknad 2022 visar på en paketmarknad med ökad konkurrens och bättre service till konsumenterna: under året har t ex flera tusen paketskåp ställts ut. Postnord är fortfarande störst på alla delmarknader, men tappar marknadsandelar till aktörer som Instabox, Budbee och MTD.

Digitaliseringen har under flera år lett till en förändrad post- och paketmarknad, med färre traditionella brev, fler paketbrev och paket, och många fler serviceställen.

Under 2021 bestod brevflödet av ca 1,5 miljarder brev inom Sverige, varav ca 1,4 miljarder traditionella brev och ca 73 miljoner paketbrev (brev avsedda för varuförsändelser). Volymen traditionella brev minskade med 7 procent 2021, medan volymen paketbrev ökade med 45 procent 2021 och med hela 74 procent sett till omsättning.

Emma Maraschin. Foto PTS.

– Den snabbt växande paketbrevsmarknaden speglar den ökande e-handeln och att allt många e-handlade varor distribueras i samma flöden som breven och delas ut i postanordningen eller vid dörren, säger Emma Maraschin, enhetschef för postfrågor på PTS.

Omsättningen på marknaden var 9,2 miljarder kronor under 2021, varav traditionella brev stod för 7,2 miljarder kronor, och paketbrev stod för ca 2 miljarder kronor, enligt rapporten.

– Skillnaden i omsättning beror på att paketbreven som regel väger mer och innehåller varor av större värde än de brev som innehåller korrespondens, varför priset för att skicka dessa är högre.

MTD växer på paketbrevsmarknaden

Postnord är den största aktören på marknaden för paketbrev, med en marknadsandel på mellan 75 och 80 procent, i termer av volymer. Näst störst är MTD, som med sitt gemensamma varumärke ”Early Bird” har en sammanlagd marknadsandel på mellan 15 och 20 procent.

Jämfört med föregående år har Postnords marknadsandel minskat med ca 2 procentenheter, MTD:s marknadsandel har ökat med ca 2 procentenheter, medan Citymails ligger relativt oförändrad.

“Det ser alltså ut som att MTD under året har tagit marknadsandelar från framför allt Postnord.” konstaterar rapporten.

Marknadsandelar på marknaden för paketbrev 0-2 kg (2021). Källa PTS.

Paketmarknaden omsatte 15 miljarder

Under 2021 skickades totalt ca 227 miljoner traditionella paket, av de 25 paketleverantörer som är aktiva på den svenska paketmarknaden. Av dem var ca 150 miljoner var B2C-paket, 69 miljoner B2B-paket, och 7,5 miljoner C2X-paket (med C2X menas paket där privatpersoner är avsändare).

– PTS ser nu att även paketmarknaden i stort påverkas av samhällets digitalisering och att även försäljning av varor mellan företag nu börjar ske i e-handelsformat, säger Emma Maraschin.

Om paketbreven räknas in var den totala volymen på marknaden ca 299 miljoner, och den totala omsättningen 14,9 miljarder kronor.

Postnord tappar inom B2C

Postnord är den största aktören på marknaden för B2C-paket (exkl. paketbrev), med en marknadsandel på 55–60 procent i termer av omsättning. Därefter följer DHL med en marknadsandel på 10–15 procent, följt av tre företag (Schenker, Instabox, Budbee), som vardera har 5–10 procent av marknaden.

Marknadsandelar på marknaden för B2C-paket, exklusive paketbrev (2021). Källa PTS.

Jämfört med föregående år har de tre största aktörerna på marknaden tappat i marknadsandelar. Postnord har under året tappat 6 procentenheter, DHL 1 procentenhet, och Schenker 2 procentenheter till framförallt Instabox som växer med 3 procentenheter, Budbee med 2 procentenheter, samt Bring Parcels och Airmee som växer med vardera med 1 procentenhet i marknadsandel. Paketmarknaden för BTC växte volymmässigt med 14 procent under pandemiåret 2021.

Paketbox-boom

Det som främst utmärker utvecklingen under 2021 är annars den snabba etableringen av paketboxar/paketskåp som skett runt om i landet. Under året har antalet servicepunkter med boxar/skåp ökat från 1 544 i januari 2021 till nästan 5000 (4 779) i januari 2022 vilket innebär en ökning med 210 procent. Även antalet paketombud har blivit fler. Antalet servicepunkter har totalt sett ökat med 35 procent under året och flera aktörer har etablerat fasta servicepunkter i fler län och kommuner.

– Att antalet servicepunkter och paketboxar ökar över stora delar av landet är en mycket positiv utveckling då det skapar möjligheter till service i närheten av din bostad/verksamhet oavsett var i landet du bor eller verkar, säger Emma Maraschin.

Längre till brevlådan

Årets rapport har temat hållbarhet och för att möjliggöra en hållbar posttjänst behöver förändringar ske, det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten, där man bland annat redogör för flera initiativ inom branschen.

Rapporten identifierar att det krävs nationella åtgärder som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar posttjänst. Det handlar om att posttjänsten behöver regleras på ett sätt som möjliggör för tillhandahållaren att anpassa servicen utifrån behov.

– Enligt postdirektivet från 90-talet ska utdelning ske vid bostaden, men vad det innebär i praktiken i Sverige har hittills inte varit klarlagt. Då fler och fler försändelser kräver större anordningar och tänker vi oss att ett rimligt avstånd skulle kunna vara inom 200 meter från bostaden för att möjliggöra trafiksäkrare och miljövänligare platser för postmottagning. Det gäller dock inte ex. äldre eller de med särskilda behov, dessa användare ska fortfarande få sina försändelser vid dörren, förklarar Emma Maraschin.

Av Klara Eriksson

I morgon kl 10.00 presenterar Emma Maraschin, enhetschef på PTS rapporten under seminariet “Paketmarknad i förändring” på E-Commerce Expo på Kistamässan, på ett seminarium som Dagens Logistik modererar. Missa inte det!