Oslo-Sthlm 2.55 går vidare med Nobelbanan

Nobelbanan är en av flera lokala delsträckor på järnvägsstråket Oslo och Stockholm som syftar till att skynda på utbyggnaden mellan huvudstäderna. Genom att göra en helt ny järnvägssträckning mellan Örebro och Kristinehamn kan man kringgå dagens flaskhals. Nu ska det utredas var järnvägen ska förläggas.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. EU beslutade nyligen att stråket Oslo-Stockholm ska ingå i unionens prioriterade järnvägsförbindelser som en del av ScanMed-korridoren.

En av dessa delsträckor är Örebro-Kristinehamn, där man planerar att bygga den så kallade Nobelbanan som följer en helt ny sträckning mellan städerna. Genom att kringgå dagens sträckning kan man gå förbi en existerande flaskhals och snabba upp trafiken åtminstone på denna delsträcka mellan Oslo och Stockholm.

Nu går bolaget ut och begär in anbud på en utredningsorganisation för att genomföra en lokaliseringsutredning för Nobelbanan. Arbetet kommer pågå under ca 18 månader med start efter sommaren. Målet är att kunna peka ut var den nya sträckningen bäst placeras.

– Vi behöver knyta till oss kompetens för att bedöma effekter på samhälle, landskap och natur samt teknisk kompetens som kan bedöma järnvägens funktion, lokalisering och utformning, kommenterar Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55.

Utredningen genomförs av Oslo-Sthlm 2.55 i samarbete med Trafikverket. Berörda kommuner och andra viktiga intressen kommer att involveras i arbetet.

– För Trafikverket innebär lokaliseringsutredningen att vi får ett bättre underlag till Trafikverkets arbete att planera och prioritera åtgärder i transportsystemet, vi följer arbetet med stort intresse, kommenterar Rami Yones, regiondirektör för Trafikverket Region mellersta.