Paketmarknaden växer – liksom konkurrensen

Post- och telestyrelsen har sammanställt data om den svenska paketmarknaden i en ny rapport. Siffrorna visar på en starkt tillväxt, och en ökad konkurrens. Och för första gången är Budbee, Instabox och Airmee tillräckligt stora för att räknas in bland marknadens aktörer.

Paketmarknaden omsatte 2020 drygt 18,1 miljarder kronor varav inrikesmarknaden stod för ca 9,9 miljarder, utgående paket för ca 5,9 miljarder och inkommande paket för ca 2,3 miljarder.

Jämfört med föregående år har paketmarknaden vuxit med 14,2 procent, i termer av omsättning. Inrikesmarknaden och inkommande paket har vuxit mest, med 17 resp 16,1 procent.

Paketmarknaden har vuxit 14,2 procent

Uttryckt i antal paket motsvarar detta 295 miljoner utdelade paket under 2020, varav cirka 204 miljoner paket hade både avsändaren och mottagaren i Sverige (69 %), ca 48 miljoner paket hade en avsändare i Sverige och en mottagare utomlands (16 %), och ca 43 miljoner paket hade en avsändare utomlands och en mottagare i Sverige (15%).

E-handel och nya aktörer

Den kraftiga tillväxten på samtliga delmarknader reflekterar delvis den ökade e-handeln under Coronapandemin och delvis att tre nya aktörer, Budbee, Instabox och Airmee, har tillkommit i statistiken, enligt PTS. Under tidigare år har dessa bedömts vara för små för att omfattas av insamlingen. Även om dessa nya aktörer exkluderas från analysen så växte den totala marknaden med 10,3 procent i termer av omsättning.

Den största aktören sett till hela paketmarknaden är Postnord som har en marknadsandel på 40–45 procent i termer av omsättning, följt av UPS och DHL vilka båda enskilt har en marknadsandel kring 10–15 procent. Jämfört med föregående år har de flesta av de största aktörerna minskat sin marknadsandel något.

Detta reflekterar delvis att tre nya aktörer har tillkommit i analysen. Bilden förändras dock inte nämnvärt om dessa exkluderas, enligt rapporten. De flesta företag som har minskat sin marknadsandel hade minskat den ändå, med undantag från Postnord, vars marknadsandel ökar med ca en procentenhet om de nya företagen exkluderas.

“Detta kan tolkas som att de tre nya företagen har ”tagit” marknadsandelar från samtliga företag på marknaden, men framför allt från Postnord.” enligt rapporten.

Marknadsandel för aktörer på den svenska inrikesmarknaden för paket. Källa: Den svenska paketmarknaden 2020.

Detta kan tolkas som att de tre nya företagen har ”tagit” marknadsandelar från samtliga företag på marknaden, men framför allt från Postnord

Postnord dominerar – men lite mindre

Inrikesmarknaden utgörs av 22 aktörer, varav nio företag har en marknadsandel i termer av omsättning som överstiger en procent. Postnord är den största aktören på inrikesmarknaden med en marknadsandel i termer av omsättning på ca 50–55 procent, vilken dock har minskat med ca två procentenheter sedan förra året. Efter Postnord kommer två företag som var och en har en marknadsandel på mellan 10 och 15 procent.

Inrikesmarknaden är den delmarknad som har störst marknadskoncentration. De fyra största företagen har tillsammans 86 procent av marknaden.

“Sammanfattningsvis kan PTS konstatera att analysen baserat på måtten för marknadskoncentration visar en relativt positiv bild av marknaden – särskilt mot bakgrund av att paketmarknaden är en relativt ung marknad. Även om det handlar om små förändringar i måtten på koncentration är bilden generellt en av måttlig och/eller minskande koncentration, med fler aktörer som är verksamma på marknaden, och en något ökad intensitet i konkurrensen.” skriver PTS.

Om rapporten:

Syftet med “Den svenska Paketmarknaden 2020” är att beskriva paketmarknadens tillväxt och marknadskoncentration. Rapporten är den första enskilda rapport om paketmarknaden som PTS publicerar, och bygger på uppgifter om företagens omsättning, volymer och priser. Statistiken är inhämtad i juni 2021, omfattar paket upp till 31,5 kg, och avser år 2020.

Av Klara Eriksson