Pandemin tuff för transportarbetare globalt

Pandemin slog hårt mot anställda i samhällsviktiga jobb, det visar en ny global undersökning från SaaS-företaget Workday. Anställda inom transportbranschen upplevde en stark försämring och deras totalbetyg över sin arbetsplats sjönk starkt under 2021 – till plats 16 av 17 branscher.

Sjunkande betyg för transportbranschen. Källa: State of Engagement 2022.

Varje år analyserar SaaS-företaget och affärssystemsleverantören Workday hur medarbetare upplever sina respektive branscher. Deras rapport “State of Engagement 2022” baseras på enkätundersökningar med svar från nästan 2,5 miljoner anställda i 1 500 företag från 160 länder under 2021.

Om man ser till alla branscher har medarbetarnas upplevelse av den fysiska arbetsmiljön generellt blivit bättre, vilket rapporten hänvisar till allt större möjlighet till hem- och hybridarbete under pandemin. Däremot anser respondenterna att arbetsbelastningen blivit värre.

Pandemin slog hårt mot transportarbetare

Ser man på svaren från anställda inom transportsektorn så upplever de att deras arbetssituation förändrats på en rad olika sätt det senaste året: t ex har arbetsbördan ökat, möjligheten att själv påverka sin arbetssituation minskat och den kollegiala samvaron. Även svarsfrekvensen bland de anställda har fallit. Detta resulterar i att transportsektorn faller till sextonde plats, av totalt 17 branscher, under året.

Transportarbetarna upplevde en starkt försämrad arbetsmiljö under pandemin. Källa: State of Engagement 2022.

Samhällsviktiga jobb fick ta smällen

Rapporten lyfter särskilt fram att transportsektorn, liksom andra samhällsviktiga branscher, påverkades mer direkt av pandemin. Som följd har medarbetarnas betyg på samtliga 14 mätpunkter fallit drastiskt. Bland de mätpunkter som försämrats mest finns arbetsrelationer, autonomi, belöning/uppskattning samt den fysiska arbetsmiljön. Medarbetare här hade exempelvis inte samma möjligheter till hybridarbete eller anpassning av arbetet utan var tvungna att fortsätta gå till jobbet som vanligt.

Den bristande flexibiliteten kan också ha lett till sämre hälsostatus bland de anställda, vilket kan bidra till den lägre svarsfrekvensen.

Andra branscher som lidit av liknande försämringar är enligt rapporten läkemedelsbranschen och vården, som också har många anställda vars arbetsuppgifter inte gått att anpassa hur som helst under pandemin. Mindre platsoberoende branscher såsom finans, tjänstesektorn och kapitalmarknader har däremot sett en uppgång i medarbetarundersökningen.

Av Emanuel Lehtonen