Pilotprojekt ska ge nytt elnät snabbare

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder, för att tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten. Projektet att bygga ut elnätet ska genomföras dubbelt så snabbt som vanligt – på sex i stället för tolv år – genom nya arbetsmetoder.

Nyindustrialiseringen i Norrland med fokus på fossilfri produktion av bland annat stål ökar elanvändningen påtagligt. Både SSAB/LKAB och Vattenfall, liksom H2 Green Steeel, Northvolt med flera, bygger anläggningar som kräver mycket el. Parallellt förväntas den förnybara elproduktionen byggas ut kraftigt. I Svenska kraftnäts prognos kring området vid norra Norrlandskusten uppgår de önskade anslutningarna till 5000 MW för nya uttag och 4000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion.

– Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

Ett problem med kapacitetsutbyggnad av elnätet är dock de extremt långa ledtiderna, och regeringen gav därför i september 2021 ett flertal myndigheter, däribland Energimarknadsinspektionen, i uppdrag att skynda på processerna, och t ex driva tillståndsprocesser parallellt.

Snabbare nätutbyggnad

Det åtgärdspaket – benämnt Norrlandskusten – som Svenska kraftnät söker godkännande för från regeringen har utformats som ett pilotprojekt i syfte att korta ledtider i investeringsprocesserna för att därmed snabbare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten. Normalt är ledtiden från att man har identifiera ett behov till att ta en ny kraftledning i drift cirka 12-15 år. För att möta efterfrågan på nätkapacitet har Svenska kraftnät ambitionen att halvera ledtiden.

Paketet omfattar att Svenska kraftnät bygger tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar: Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt en förstärkning eller reinvestering av Svartbyn–Keminmaa. Därutöver ingår även tre 400 kV-stationer: stationen Högnäs 2,Hertsön och Svartbyn 2, samt 400 kV-anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hertsön samt mellan Högnäs och Högnäs 2.