Regeringen föreslår stöd till flygbranschen

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 3 150 miljoner kronor till Swedavia AB i den ändringsbudget som presenteras för riksdagen idag. Dessutom föreslås att svenska staten går in med fem miljarder SEK i SAS, med krav på ambitiösa mål att minska växthusgasutsläpp från flyget.

Flygtrafiken på Swedavias flygplatser minskade redan under 2019 men har till följd av de omfattande reserestriktionerna med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset minskat till ett minimum. Intäkterna för Swedavia har i princip helt försvunnit och de åtgärder som har vidtagits för att minska kostnaderna kan endast delvis möta bolagets behov av kapital.

“Genom kapitaltillskottet säkrar regeringen ett statligt flygplatsnät med god tillgänglighet i hela landet.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Fem miljarder till SAS

Regeringen lägger idag även fram en proposition till riksdagen för att ha en möjlighet att delta i en kommande rekapitalisering av SAS. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för statens räkning med ett belopp om högst 5 miljarder kronor förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS och inom denna ram öka statens röst- och ägarandel i SAS.  

Om svenska staten ska delta i en rekapitalisering kommer regeringen att verka för att SAS ska sätta nya ambitiösa mål för att minska utsläppen från inrikes och utrikes flygresor. Bolaget behöver bland annat visa en plan för hur bolagets strategiska inriktning stegvis ska utvecklas i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål. Regeringen kommer också att noga följa SAS klimatarbete och regelbundet göra en fördjupad klimatanalys.

Statens deltagande förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner åtgärderna.