Regeringen pausar höghastighetståg

Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, och har därför beslutat att ge Trafikverket fyra nya uppdrag. Ostlänken ska färdigställas – men inte övriga planerade etapper.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att den inte avser att fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg, och att en separat analys behöver genomföras för de tre etapper på de tidigare planerade sträckningarna som redan ingår i beslutad trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

Denna analys är nu genomförd – och man har kommit fram till att Ostlänken ska färdigställas men med “kostnadsreducerade åtgärder”, men inte höghastighetsbanan mellan Borås och Göteborg och inte heller Hässleholm och Lund – de andra etapperna som kommit längst i planeringen. Beskedet gavs dagen före julafton.

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad, Ulf Olsson (S), är inte glad.

– Det här är förfärligt rent utsagt. Det är ett oerhört hårt slag mot hela Västsverige, säger han till SVT.

Projektet som nu pausas har utretts i åtta år enligt SVT.

“Den förra regeringen valde att driva på höghastighetstågsprojektet med mycket stora kostnader och bristande kontroll, som kritiserats av Riksrevisionen. Allt arbete som har lagts ner kan inte tas till vara. Det innebär dock en mycket stor besparing, framför allt på några års sikt, att inte fullfölja de nya stambanorna för höghastighetståg.” skriver regeringen.

I stället prioriteras upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg och regeringen menar att investeringar i befintligt järnvägssystem och nya spår innebär bättre förutsättningar för tåg att färdas snabbare i framtiden, även utan höghastighetsjärnväg.

– Regeringen vill att de satsningar som görs på järnväg i första hand ska underlätta för arbetspendling och godstrafik eftersom det främjar jobb och tillväxt. Vår inriktning är att de järnvägssatsningar som görs ska vara mer kostnadseffektiva än om den ursprungliga planen för nya stambanor för höghastighetståg hade fullföljts, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. 

Regeringens nya uppdrag innebär:

  • Arbetet med att färdigställa Ostlänken (Järna-Linköping) fortsätter i allt väsentligt enligt plan. Ett nytt uppdrag om att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder för detta projekt ges till Trafikverket. Uppdraget ska inte försena arbetet med Ostlänken nämnvärt.
  • Trafikverkets planeringsarbete med sträckan Göteborg-Borås pausas genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket med målsättningen att förbättra arbetspendling och få en kapacitetsstark koppling till Landvetter på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h och utan att trafikstarten försenas. I uppdraget ingår att se över nuvarande utformning, det skulle exempelvis kunna handla om behovet av tunnlar eller om det finns åtgärder på existerande Kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås som skulle kunna vara en del i en kostnadseffektiv lösning.
  • Trafikverkets nuvarande planeringsarbete med sträckan Hässleholm-Lund avslutas snarast genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket att belysa nya alternativa åtgärder i järnvägssystemet med inriktningen att på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt, och utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h, åstadkomma kapacitetsförbättringar i Skåne, främst kan det handla om andra åtgärder på sträckan Hässleholm-Lund, men även åtgärder på andra bandelar, exempelvis åtgärder för att förbereda för ökad trafik när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029.
  • Någon fortsatt planering för de s.k. centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping i det tänkta höghastighetssystemet genomförs inte. Trafikverkets planeringsarbete för dessa delar avbryts genom ett uppdrag till Trafikverket.