Regeringen tar nästa steg för framtida reservhamn på Gotland

Regeringen går nu vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland. Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda förberedande utredningar avseende Kappelshamn.

Trafikverket fick i juni 2023 i uppdrag att analysera förutsättningar och bedöma kostnader för reservhamnskapacitet till Visby hamn på Gotland. I redovisningen av uppdraget den 30 november 2023 bedömde Trafikverket att Kappelshamn hade bäst förutsättningar för att på sikt kunna utgöra ett alternativ till Visby hamn.  

Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att inleda förberedande utredningar och undersökningar för att en framtida reservhamn för Visby hamn ska kunna tillskapas snarast möjligt. Trafikverket ska i samverkan med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket bland annat göra relevanta geotekniska undersökningar och sjömätningar i farleden och i hamnområdet. Utöver det ska Trafikverket även bedöma vilka åtgärder som krävs i farleden och i hamnområdet, och beräkna kostnaderna för det fortsatta arbetet med att anlägga en framtida reservhamn vid Kappelshamn.

Kappelshamn, northern Gotland. Foto Flickr Per Ola Wiberg/Wikipedia.

– Gotland behöver en fungerande hamn om något oförutsett händer, och det finns i dagsläget inget tillräckligt bra alternativ om Visby hamn av något skäl inte är tillgänglig. Regeringen bedömer därför att arbetet med att skapa en reservhamn behöver fortsätta och att Kappelshamn är det bästa alternativet att gå vidare med, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Befolkning och företag på Gotland samt samhällsviktiga verksamheter kopplade till Gotland är i dagsläget beroende av att Visby hamn är tillgänglig året runt. Om hamnen i Visby av något skäl inte kan anlöpas finns det i dag inte något fullgott alternativ. Det är, bland annat av beredskapsskäl, en begränsning som regeringen bedömer inte är tillfredsställande. Trafikverket ska senast den 25 juni 2024 lämna en redovisning av kostnadsberäkningar för bedömda åtgärder i farled och hamnområde till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– Befolkning, företag och samhällsviktiga verksamheter på Gotland är beroende av att det finns tillgång till en fungerande hamn. En reservhamn är av stor betydelse i ett totalförsvarsperpektiv för att säkra robusthet och redundans av en omistligt viktig del av det svenska territoriet, kommenterar minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Därutöver ska Trafikverket lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 15 november 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.