Regeringen vill förstärka reduktionsplikten

Regeringen avser att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget.

Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel.

Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel.

“Reduktionsplikten ger en tydlig signal om en stabil och ökande efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel. Det ger förutsättningar för industrin att investera i produktionskapacitet. Sverige har goda förutsättningar att öka den inhemska produktionen av hållbara förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan.” skriver man i ett pressmeddelande.

Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, välkomnar beskedet.

Sveaskog har investerat i verksamheter som arbetar för utvinning av förnybara drivmedel från skogsråvara, är delägare i bioraffinaderiet SunPine, som tillverkar tallolja, och i SunCarbon AB, som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut att ersätta fossil olja, och raffineras till diesel eller bensin.

– Sverige behöver fler anläggningar som SunPine och SunCarbon, som utnyttjar restströmmar från massaindustrin. En viktig lösning är skogsbaserad etanol, som har högst reduktionstal av all etanol, kommenterar Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Från och med att lagstiftningen träder ikraft, tidigast 30 juni 2021, innebär det nästa år en reduktionsnivå på 6 % för bensin och 26% för diesel, att jämföra med de reduktionsnivåer på 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel som gäller 2020 och fram till den nya lagstiftningen träder ikraft. 

Regeringen avser även genomföra förslaget från Biojetutredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11) om en reduktionsplikt för flyget som ligger på 0,8 procent 2021 och ökar till 27 procent 2030.