Regeringen vill inrätta regionala skyddsombud inom sjöfarten

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler för inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. Beslutet ska minska risken för att skyddsombud ombord på fartyg är partiska för arbetsgivarsidan.

– Anställda på svenska fartyg ska ha schysta villkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Därför vill vi införa möjligheten att utse regionala skyddsombud inom sjöfarten som är oberoende av arbetsgivaren. Så kan vi stärka arbetsmiljön för alla som jobbar på fartygen och locka fler till den svenska sjöfarten, kommenterar Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Med nuvarande regler inom svensk sjöfart ska det finnas ett skyddsombud på fartyg med minst fem ombordanställda. Skyddsombuden utses av de ombordanställda exklusive befälhavaren, den tekniska chefen eller sådan ledamot av skyddskommitté som utsetts av arbetsgivare.

Trots att befälhavaren inte har någon direkt makt över valprocessen menar regeringen att det finns en risk att de har ett indirekt inflytande. Så för att skapa en tryggare arbetssituation för sjömännen vill regeringen göra det möjligt att utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagare på arbetsstället, ett så kalla regionalt skyddsombud.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att lämna förslag på regler som möjliggör inrättandet av dessa regionala skyddsombud inom sjöfarten. I uppdraget ingår att lämna författningsförslag och konsekvensutredning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari till Regeringskansliet.