Regeringen vill snabba på utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning. De beslutade havsplanerna skulle kunna ger 20–30 TWh vindkraft, och områden som skulle kunna ge ytterligare 90 TWh ska pekas ut. Till 2045 beräknas dagens elförbrukning på 140 TWh fördubblas.

De statliga havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna är en viktig källa till information och vägledning vid exempelvis kommunal översiktsplanering. Havsplanerna pekar ut områden för elöverföring, energiutvinning, försvar, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske samt generell användning.

– Det här ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft. Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs. Samtidigt uppdrar vi åt Energimyndigheten att föreslå ännu fler områden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Idag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar (TWh) per år. De beslutade havsplanerna möjliggör en snabbare utbyggnad av 20–30 TWh vindkraft. Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs. Utifrån Energimyndighetens underlag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar i havsplanerna.

– Vi ser positivt på regeringens ambition att möjliggöra ännu större utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Samtidigt vill vi lyfta att det redan nu ligger sju ansökningar hos regeringen för havsbaserade vind och väntar på beslut. Dessa anläggningar skulle ge flera tiotals TWh i en nära framtid och vi uppmanar därför regeringen att snarast godkänna dessa. Planer och strategier är bra men här har vi flera parker som är redo att börja byggas, och leverera el om 3-4 år, om bara regeringen ”trycker på startknappen”, kommenterar Lars Andersson, ansvarig för vindkraftsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen senast i december 2024.