Regeringen vill undanröja hinder för elektrifiering

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Trafikanalys generaldirektör Mattias Viklund tilldelas uppdraget.

– Omställningen av transportsektorn går snabbt i alla trafikslag. Hela Sverige behöver kunna vara med i omställningen som sker. Elektrifieringen av transporterna är viktig för industrins konkurrenskraft och för att bidra till Sveriges högt ställda klimatpolitiska ambitioner. Regelhinder som försvårar, försenar eller fördyrar elektrifieringen måste undanröjas, kommenterar Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.

Den utsedda utredaren får i uppdrag att analysera och föreslå vissa åtgärder som ska påskynda elektrifieringen av transportsektorn i hela landet. Utredaren ska ha ett framåtblickande perspektiv och utgå från att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • analysera utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter.
  • analysera och vid behov lämna förslag som underlättar för samfälligheter att bygga laddpunkter för elfordon.
  • ta fram kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur.
  • vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn.
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Till särskild utredare har Trafikanalys generaldirektör Mattias Viklund utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Regeringen kritiserades för att hämma elektrifieringen när budgeten presenterades i höstas. Även om regeringen satsar på utbyggnaden av laddinfrastruktur så slopades mycket av incitamenten som gör det lättare att köpa elfordon.