Regeringen vill utveckla drönartrafiken

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Bland annat ska myndigheten undersöka hur införandet av särskilda luftrum kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen.

– Drönarsektorn är en framtidsbransch med potential för stor samhällsnytta inom offentliga och privata verksamheter som till exempel blåljusverksamhet, inspektioner och kartering, men också inom logistik och transport. Vi har ett EU-gemensamt regelverk för drönare numera, men det är under vidareutveckling och det finns frågeställning vi behöver belysa nationellt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU samt främja en säker, hållbar och effektiv användning av drönare, som tar hänsyn till nationella förutsättningar och eventuella allmänna och enskilda motstående intressen. 

Transportstyrelsen ska bland annat utreda hur ett genomförande av U-space-luftrum och integration av drönare i luftrummet kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen. U-space är ett koncept av tjänster som innebär att drönare i stor skala och på ett automatiserat och digitaliserat sätt ska kunna röra sig riskfritt i luftrummet. 

Transportstyrelsen ska även belysa frågor om myndigheters, kommuners och regioners roll och ansvarsfördelning.

I uppdraget ingår också att genomföra en omvärldsanalys för att dra lärdomar av hur andra länder arbetar med dessa frågor.

Uppdraget ska ske i samverkan med Luftfartsverket och Boverket och i samråd med flera övriga aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024. 

Läs mer:

I Dagens Logistiks fjärde nummer 2020 diskuterade Rémi Vesvre, ledningsstrateg på avdelningen för sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, utmaningarna med att introducera drönartransporter.

Västervik var först i Sverige med att få tillgång till luftrummet för drönartester 2021.