Renare Östersjön utan avloppsvatten från lastfartyg

Lastfartyg som släpper ut toalettavloppsvatten i Östersjön bidrar till övergödning och syrebrist. Stiftelsen Baltic Sea Action Group samlar nu aktörer i ett nytt cirkulärekonomiskt samarbete där fartygens toalettavloppsvatten till en början lämnas i finska HaminaKotka hamn. Där samlas det upp för biogasproduktion.

Det är idag lagligt att släppa ut lastfartygs toalettavloppsvatten i Östersjön, trots att det förvärrar problematiken med övergödning och syrebrist i havet. Därför samlar nu Baltix Sea Action Group (BSAG) olika aktörer i ett nytt samarbete där fartygens toalettavloppsvatten omvandlas till biogasbränsle för tunga transportfordon.

– Vi kan nå vårt mål om ett renare Östersjön – ett fartyg, en hamn och ett land i taget. Allt avloppsvatten som lämnas i land minskar näringsbelastningen i havet. För att lyckas, behöver vi ett omfattande samarbete, kommenterar Elisa Mikkolainen, projektledare på BSAG.

Det finska vattenföretaget Kymen Vesi kommer till en början hantera toalettavloppsvatten som lämnas av lastfartyg i HaminaKotka hamn. Avloppsvattenslammet som genereras i processen bearbetas vid Gasums biogasanläggning och förvandlas till förnybar energi i form av biogas.

– HaminaKotka är den största allmänna hamnen i Finland och besöks av 2 500 lastfartyg varje år. Vi vill uppmuntra fartyg att lämna avloppsvatten i land. Mottagning och rening av toalettavloppsvatten är i linje med den cirkulära ekonomin, kommenterar utvecklingschef Suvi-Tuuli Lappalainen vid HaminaKotka hamn.

Passagerarfartyg, som t.ex. bilfärjorna som trafikerar mellan Finland, Sverige och Estland, har lämnat avloppsvatten i hamnarna frivilligt under flera år. Den Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) förbud mot obehandlat toalettavloppsvatten från passagerarfartyg trädde i kraft 2021. Ett liknande förbud angående lastfartyg finns ännu inte.

I samarbetet deltar båda de finska rederierna Meriaura och RABN samt flera utländska rederier, bl a Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk. Fartygsmäklarna representeras av C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland. Autoyhtymä Vuorinen ansvarar för avloppsvattentransporter inom samarbetsprojektet.