Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp i havet

Riksrevisionen inleder en granskning av statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet. Indikationer visar att det finns flera brister och att staten inte utnyttjar sina möjligheter.

Riksrevisionen inleder en granskning av huruvida statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet är effektiva. Bakgrunden är att man fått indikationer på brister där det inte finns tillräcklig mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen i de svenska hamnarna. Det förefaller också råda brister i arbetet med att upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

– Sjöfartens utsläpp i havet har uppmärksammats alltmer på senare tid. Nu vill vi ta reda på vad staten faktiskt gör på området – och om det kan göras mer effektivt, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Myndigheten ser också indikationer på att Sverige inte utnyttjar de juridiska möjligheter som finns för att begränsa sjöfartens utsläpp av skrubbervatten och tvättvatten från tankrengöring i havet.

Man skriver i ett pressmeddelande att miljön i Östersjön och Västerhavet länge har varit hårt belastad. Sveriges miljömål nås inte och utan omfattande åtgärder bedöms utvecklingen fortsätta åt fel håll. Myndigheten menar att det innebär problem för såväl miljö- och naturvärden som för turism och yrkesfiskare.

Sjöfarten bidrar till miljöbelastningarna i havet med exempelvis utsläpp av tvättvatten från rening av avgasrök (skrubbervatten) och utsläpp av lastrester och tvättvatten från rengöring av lasttankar. Bedömningen som Riksrevisionen gör är att fartygstrafiken kommer fortsätta öka i framtiden, liksom utsläppen.

Förutom regeringen omfattar granskningen även Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.