Sänkta banavgifter under pandemin

Regeringen avser att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Satsningen görs för att minska coronapandemins konsekvenser på järnvägsoperatörernas ekonomiska situation.

– Tågföretagen har varit hårt prövade av pandemin och restriktionerna och därför är beskedet mycket efterlängtat, kommenterar Thomas Erséus, vd på branschorganisationen Almega.

Operatörer av såväl persontrafik som godstrafik på järnväg har drabbats av den pågående coronapandemin. Regeringen avser därför att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Avsikten är att en sådan möjlighet ska omfatta den del av järnvägsinfrastrukturen som Trafikverket förvaltar.

– Vi har efterfrågat ett tillfälligt avskaffande av banavgifterna, så detta är absolut ett steg i rätt riktning. För de tågoperatörer som bedriver långväga kommersiell trafik innebär beskedet att de äntligen får ett riktat stöd, kommenterar Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen.

Beslutet kommer även ha en retroaktiv verkan och kan således innebära återbetalning av redan betalade avgifter för 2020 och 2021.

Banavgifter regleras på EU-nivå och förslaget möjliggörs av att EU har gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta infrastrukturförvaltarna att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av pandemin. Eftersom nivån på banavgifterna även regleras i järnvägslagen krävs eventuellt en lagändring och regeringen avser därför återkomma till riksdagen under året med nödvändiga lagändringar och budgetförslag.

– Beskedet innebär att förutsättningarna för en snabb återstart för järnvägen som transportmedel förbättras. Detta kommer få stor betydelse för hela samhället när vi så smått börjar återgå till det normala, kommenterar Pierre Sandberg.