En miljard åt laddinfrastuktur

Satsningar på en dryg miljard kronor för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn ingår i regeringen och samarbetspartiernas budgetproposition. Det handlar bl a om satsningar på att bygga ut laddinfrastukturen och på elflyg.

Utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att accelerera elektrifieringen av tunga lastbilar och behöver ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, det anser regeringen.

Ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och 550 miljoner kronor för 2022 beräknas tillföras ändamålet.

“Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.”

Stödet ska bland annat omfatta regionala elektrifieringspiloter där kommuner och företag etablerar piloter för elektrifierade transporter.

Fossilfritt flyg 2045

Flygets klimatpåverkan måste minska. Att ersätta fossil flygfotogen med biodrivmedel minskar växthusgasutsläppen. Forskning på fossilfritt flyg kan också i förlängningen skapa nya innovativa produkter och lösningar. En elektrifiering av flyget har potential att bidra till att i huvudsak på kortare distanser minska flygets utsläpp och kan på sikt spela en viktig roll för inrikesflyget.

Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg.

Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras ändamålet. Med de nya medlen kommer även elflyg inkluderas i satsningen.

Andra föreslagna satsningar för att stötta elektrifiering är 100 miljoner kronor 2021-2022 på forskning och utveckling för elektrifierade arbetsmaskiner, samt förstärkningar till länsstyrelserna och Naturvårdsverkets för miljöprövning.