Säve nu i Castellums händer

Castellum och Serneke har kommit överens om att Castellum i förtid ska fullfölja sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling för Säve flygplats. Detta ger Castellum, förutom full förfoganderätt över området, möjlighet till väsentliga tidsvinster i arbetet med att utveckla ett av Nordens största, mest moderna och innovativa logistiknav.

Castellum slutförvärvar Säve genom att erlägga ett engångsbelopp om 300 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 60 Mkr. Beloppet ska jämföras med den maximala tilläggsköpeskillingen som bedömdes till 1,3 miljarder kronor vid förvärvstidpunkten.

Tre miljoner kvm mark i bästa logistikläge

Överenskommelsen ger Castellum fullt förfogande över ett utvecklingsområde på 3 miljoner kvm mark nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden Göteborg.

– Säve flygplats har stor potential inom logistik, hållbara transporter och mobilitet. Det kommer att vara ett av våra absolut största och viktigaste projekt under den kommande tioårsperioden med möjliga investeringsvolymer om 10 miljarder kronor eller mer. Eftersom det första årets erfarenheter och insikter överträffat våra förväntningar vill vi öka takten på markarbete och byggnation, vilket vi nu får möjlighet till, kommenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

Snabba på planprocessen

Det tidigarelagda fullföljandet av förvärvet ger goda möjligheter till ökad kontroll över planprocessen, vilket också kommer att kunna öka takten på exploateringen av Säve flygplats.

Redan under det år som gått sedan förvärvet har Castellum upplevt ett betydande intresse från befintliga och potentiella kunder, som ser möjligheter att växa tack vare de synergier som kan uppstå i det kluster av utvecklingsverksamhet inom framtida teknologi som Castellum har för avsikt att skapa på Säve flygplats.

Elflyg en del i satsningen

Idag pågår exempelvis produktion av testutrustning för att möjliggöra mer hållbara transporter med befintliga fordon och inom kort inleds den första svenska produktionen av elflyg.

– Den fulla rådighet vi nu skaffat oss gör att vi kan agera än snabbare för att realisera möjligheter för våra kunder och andra intressenter. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att växa. Här ges vi chansen att ta det ett steg till, genom att också möjliggöra för kunders utbyte av varandra och den ytterligare utveckling det kan leda till för både kunderna och klimatet, säger Henrik Saxborn.

Affären innebär även att Castellum utökar sitt ägande på Säve med 200 000 kvm mark, samt övertar ansvaret för sanering av eventuella föroreningar.