Sjöfartsverket begär höjda statsanslag

Sjöfartsverket är ett av få kvarvarande statliga affärsverk, som framförallt finansieras av avgifter för de som nyttjar svenska farleder. Nu begär man i sin treårsplan höjda anslag, bland annat för finansiering av nya isbrytare, och en åttonde helikopter.

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk, vilket innebär att verksamheten idag finansieras till 70 procent av avgifter från kunderna. I många år har man haft svårt att få ihop ekonomin, och den avgiftsfinansierade modellen gör det dessutom svårt att styra mot målet att mer gods ska ta sjövägen. Pandemin har ytterligare slagit mot verkets ekonomi, och “det finns stor risk att det egna kapitalet helt kommer att raderas under 2021, trots ett tillskott från regeringen på 300 mnkr för att möta pandemins effekter”.

– Vi har trots pandemin lyckats upprätthålla våra samhällsviktiga leveranser och säkerställt att både sjötransporter samt sjö-och flygräddning fungerar. Samtidigt har vi inte förutsättningar att investera i anläggningstillgångar och utföra det underhåll som krävs för att långsiktigt genomföra våra uppdrag, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

I nuläget finansieras verksamheten till 70 procent av avgifter från kunderna, 20 procent av uppdrag åt andra t.ex. statliga myndigheter samt genom forskningsmedel och 10 procent av statliga anslag. Samtidigt gör Sjöfartsverket effektiviseringar som ackumulerat motsvarar 1,4 miljarder kronor 2027. För att undvika höjda avgifter för sjöfarten föreslår verket permanent höjda anslag.

Anslag för isbrytning, ny helikopter samt omställning av flottan

Sjöfartsverket föreslår bland annat att staten tar fullt betalningsansvar för sjöräddning och fritidsbåtsändamål samt viss kanal- och slusisnfrastuktur, där Sjöfartsverket idag till viss del finansierar verksamheten med avgifter från handelssjöfarten. Anslagen bör höjas med 220 miljoner kronor per år.

Att isbrytning jämställs med övrig vinterväghållning och tas upp i kommande nationell plan och att Sjöfartsverket ges anslag för en åttonde helikopter, som krävs för att fortsatt klara det livräddande uppdraget. För att Sjöfartsverket ska kunna ställa om fartygsflottan till fossilfrihet (ca 100 fartyg) fram till 2045 krävs dessutom i genomsnitt ca 50 mnkr per år i ökade intäkter.