Sjöfartsverkets roll som affärsverk utreds – “Välkommet”

Regeringen har gett Statskontoret i uppgift att utvärdera Sjöfartsverkets verksamhetsform och roll som avgiftsfinansierat affärsverk. Sjöfartsverket har i åratal haft svårt att få ihop ekonomin, vilket leder till ständigt höjda avgifter för sjöfarten liksom svårigheter att styra mot överflyttning till sjöfart och ökad transporteffektivitet.

Idag är Sjöfartsverket ett av Sveriges tre enda kvarvarande affärsverk, jämte Svenska Kraftnät och Luftfartsverket, och helt finansierat med avgifter som tas ut av handelssjöfarten, såsom farledsavgifter.

Sjöfartsverket har sedan många år tillbaka haft svårt att få ihop ekonomin, vilket lett till årliga förslag på avgiftshöjningar, som kritiserats hårt av branschen. Verket har även haft svårt för nyinvesteiringar, som t ex finansieringen av en ny isbrytare.

Nu väljer regeringen att se över om Sjöfartsverkets verksamhetsform och avgiftsfinansiering borde ändras.

Tomas Eneroth. Foto Regeringskansliet.

– Nu är tiden mogen att se över Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform. Jag är angelägen om att hitta en stabilare och mer förutsägbar roll. Sjöfartsverket har en viktig uppgift att tillsammans med branschen utveckla svensk sjöfart, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) beslutet att se över Sjöfartsverkets driftsform, i ett mejl till Dagens Logistik.

I mejlet påpekar han de åtgärder som gjorts för att stärka sjöfarten under hans tid som infrastrukturminister: införandet av en nationell godstransportstrategi, en förlängd och breddad ekobonus, tillsättandet av en sjöfartssamordnare samt fler utpekade inre vattenvägar, ges som exempel.

– Under den här regeringen har också Sjöfartsverket tillförts stora resurser och stöttat svenska rederier genom ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd under pandemin. Dessutom har regeringen genomfört en mängd investeringar för sjöfarten, exempelvis kapacitetshöjande åtgärder i Göteborgs hamn och Luleå hamn och nya slussar i Trollhätte kanal samt i Södertälje.

Katarina Norén: “Välkomnar en utredning”

Statskontoret ska titta på fördelar och nackdelar med olika verksamhetsformer, konsekvenser för statens budget och möjligheter att styra mot överflyttning av transporter till sjöfart och ökad transporteffektivitet i linje med transportpolitiska och klimatpolitiska mål.

– Jag välkomnar en utredning av vår verksamhetsform men också hur vi finansieras. Vi trivs bra med affärsverksformen som ger något större frihet, men vi kan leverera till våra kunder även med andra former. Det viktigaste är att vi får långsiktiga och stabila förutsättningar för vår verksamhet, kommenterar Katarina Noren, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Beskedet att Sjöfartsverkets driftsform nu ses över välkomnas även av branschföreträdare och Näringslivets transportråd.

– Näringslivets transportråd välkomnar att Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansieringsform nu äntligen ska utredas av Statskontoret. Näringslivets transportråd har tillsammans med sjöfartens aktörer efterfrågat det länge och även riksdagen har uppmanat regeringen att göra det, kommenterar Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets transportråd, branschorganisation för transportköpare, på Linkedin.

Även Rikard Engström, tidigare vd för Svensk Sjöfart, välkomnar beskedet på Linkedin.

– Äntligen kom så uppdraget om Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform. Det är viktigt för myndigheten själv, för de transport- och näringspolitiska målens uppfyllelse och för hållbar transporteffektivitet. Bra för hela ABSverige kort och gott.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 oktober 2022.

Av Klara Eriksson