Stabila godsvolymer i Göteborgs hamn

Godsvolymerna i Göteborgs hamn ligger totalt sett på stabila volymer under första halvåret 2023. Antalet hanterade containrar ökar med 3 procent, medan underhållsarbete och svag import leder till lägre andel järnvägsburet gods.

Det första halvåret 2023 har präglats av en ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor. Trots det har antalet hanterade containrar ökat i Göteborgs hamn. Totalt 446 000 TEU hanterades, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första halvåret 2022.

– Det är ett resultat som framför allt kan tillskrivas svensk exportindustri som fortsätter leverera. Generellt sett så såg vi ett ganska stort tapp på importen under första kvartalet, vilket är en logisk följd av minskad svensk köpkraft och ökad försiktighet. Men under våren och sommaren har importvolymerna successivt stabiliserats. Nu när vi blickar framåt mot hösten ser vi en ytterligare återhämtning på importsidan och ett fortsatt tryck i exporten, kommenterar Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn.

Järnvägsburet gods backar

Jan-Juni 2023Jan-Juni 2022Jfr %
Container, TEU446 000433 0003%
Järnväg, TEU234 000257 000-9%
Ro/ro enheter277 000295 000-6%
Nya bilar137 000122 00012%
Passagerare636 000538 00018%
Kryssningsanlöp332532%
Energi (m ton)911-12%
Torrbulk (ton)199 000189 0005%

I vanliga fall går runt 60 procent av de containrar som transporteras till och från inlandet via järnväg. Årets första halvår minskade dock det järnvägsburna containergodset med 9 procent. Detta beror på underhållsarbeten på järnvägsinfrastrukturen som gjort det svårt att köra extratåg i kombination med de minskade importvolymerna.

Antalet nya fordon som hanterades i hamnen ökade med 12 procent under perioden. Både importen och exporten ökar.

Den intraeuropeiska roro-trafiken minskade med 6 procent. Som med containersegmentet är det framför allt lägre importvolymer som ligger bakom nedgången.

Hanteringen av konventionella torrbulkfartyg ökade med 5 procent. Totalt hanterades 199 000 ton torrbulk. Export av skogsprodukter och byggnadsmaterial ligger bakom ökningen.

Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 procent. Investerings- och underhållsstopp hos raffinaderier och en ogynnsam lagringsmarknad ligger bakom minskningen.

Kryssningsverksamheten ökade med 32 procent under perioden och har drygt 90 anlöp bokade. 636 000 passagerare under det första halvåret innebär en ökning med 18 procent.