Stockholms Hamnar söker gröna EU-pengar

Stockholms Hamnar ansöker om EU-bidrag för investeringar i hamnens roll som tydlig nod och motor i arbetet med att erbjuda och skapa hållbara transporter.

Stockholms Hamnar har beslutat att, tillsammans med hamnarna i Belfast, Lübeck och Gent, ansöka om EU-bidrag inom ramen för The European Green Deal. Den gemensamma ansökan handlar om framtidens gröna hamnar som multimodala knutpunkter för hållbar och smart mobilitet.

– Trenden går mot att en hamn inte bara är en omlastningsplats utan fungerar som en strategisk nod för multimodala transporter, elektrifiering, digitalisering och automatisering. Det här samarbetet ligger helt i linje med denna utveckling och ger oss som hamnar större möjlighet att driva innovation och intäkter till närliggande urbana noder, likt Stockholm, kommenterar Thomas Andersson, vd för Stockholms Hamn.

Det övergripande målet är en betydande minskning av utsläpp till luft inom hamnområdena. Det adresserar EU:s mål om att bygga en koldioxidsnål och klimatbeständig framtid genom EU:s färdplan för en hållbar ekonomi; The European Green Deal.

Samarbetar med Stena

Det planerade projektet skulle bland annat innebära en möjlighet att skala upp befintliga landelanslutningar för laddning av tyngre vägfordon och möjlighet till storskalig batteriladdning av ropax-fartyg. Stena Line, kund till hamnarna i både Stockholm och Belfast, är med som partner i EU-ansökan för en satsning på elektrifiering och batteridrift av fartyg.

– Elektrifiering är en viktig del av vår resa mot en fossilfri sjöfart och vi trafikerar redan idag med en batterihybrid. Senast 2030 planerar vi att sjösätta en helt batteridriven färja och en viktig förutsättning för att lyckas är möjligheterna att ladda våra fartyg, våra arbetsfordon på kajen och våra kunders fordon med grön el och tillräcklig kapacitet, kommenterar Niclas Mårtensson, vd för Stena Line och ledamot i regeringens elektrifieringskommission.

Utsläppsfria maskiner

I ansökan ingår dessutom test av utsläppsfria arbetsmaskiner inom hamnområdet, en studie och pilottest av autonom båttrafik för persontrafik och last mile-leveranser samt laddningsmöjligheter för mindre passagerarbåtar.

Samtliga fyra hamnar i den gemensamma ansökan är så kallade corehamnar och tillhör det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T). De är alla ledande hamnar och omlastningshamnar inom sina regioner och tillsammans täcker de in hela norra Europa.