Stråket Oslo–Stockholm kan prioriteras i EU

EUs medlemsländer i rådet föreslår att hela sträckan Oslo–Stockholm inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Det innebär att stråket Oslo–Stockholm kommer prioriteras högre när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas.

– Det här är ett jätteviktigt besked. Det innebär att arbetet med att förverkliga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm nu tar ett viktigt steg framåt, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55, ett kommun- och regionägt bolag som jobbar för en utbyggd tåginfrastruktur på sträckan.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt nätverk av infrastruktur. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien – Medelhavet. Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har inte varit inkluderad, men nu föreslår EUs medlemsländer att sträckan ska läggas till när EU reviderar förordningen.

– Det här innebär inte bara att EU markerar Oslo-Stockholms betydelse utan också att man skapar bättre förutsättningar för att söka EU-stöd för fortsatta arbetet med att planera, bygga och förbättra infrastrukturen. Till de så kallade korridorerna fördelas en majoritet av de medel som EU avsätter för att stötta utbyggnaden av strategiskt viktig infrastruktur i Europa, kommenterar Jonas Karlsson.

Jonas Karlsson. Foto Oslo-Stockholm 2.55

Arbetet med att revidera TEN-T förordningen har pågått under en längre tid. Både den svenska och den norska regeringen har påtalat vikten av att inkludera hela sträckan, som nu ser ut att bli en prioriterad del av EUs transportpolitiska nätverk mellan Oslo-Stockholm. I TEN-T förordningen prioriteras gränsöverskridande förbindelser även till tredje land – alltså även till Norge som inte är medlem i EU.

– Beskedet från EU, tillsammans med den utredning som presenterades av Jernbanedirektoratet i Norge och Trafikverket i Sverige under hösten, gör det nu betydligt enklare att gå vidare i planeringsarbetet för Oslo-Stockholm. Om regeringarna kommer överens om ett utredningsuppdrag kan järnvägen stå klar redan i mitten på 2030-talet, säger Jonas Karlsson.

Medlemsstaternas överenskommelse innebär ett steg närmare det slutgiltiga formella beslutet om att anta den nya förordningen, inklusive inkluderingen av sträckan Oslo – Stockholm i Scan-Med-korridoren, som kommer antas under 2023.

Oslo-Stockholm 2.55 AB ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.