Svårt att nå transportpolitiska målen

Under 2023 hände mycket för det svenska transportsystemet och -politiken på både inrikes och EU-nivå. Myndigheten Trafikanalys konstaterar i en uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att vi ska närma oss uppsatta mål och etappmål.

Under 2023 drabbades det svenska transportsystemet av flera större händelser som ledde till betydande störningar för trafik och transporter. Tågurspårning för Arlanda Express och vid Hudiksvall, raset vid Stenungsund och urspårning på Malmbanan för att nämna några.

– Flera av händelserna under året kan direkt eller indirekt kopplas till extremt väder, som enligt experter kan bli vanligare i takt med ett förändrat klimat. Detta blir viktigt att bevaka i framtida måluppföljningar, kommenterar Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen på Trafikanalys.

Myndigheten påpekar att bristande underhåll lett till ett transportsystem som är känsligt för störningar och ännu sämre tillförlitlighet i järnvägstrafiken. Punktligheten för persontågen var under 2023 den lägsta sedan 2010. Totalstoppen i vägnätet ökade också jämfört med året innan. Samtidigt lyfter man det nya, kritiserade, planeringssystemet för tågtrafiken (MPK) som på sikt väntas effektivisera tågtrafiken.

När det gäller vägtrafiken lyfts sänkningen av reduktionsplikten från den 1 januari 2024 då den, enligt regeringen själv, väntas leda till ökade utsläpp under 2024. Samtidigt ser de tecken på att elektrifieringstakten av personbilsflottan bromsar in. Därmed minskar sannolikheten för att vi kommer uppnå det nationella etappmålet om 70 procents minskning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030 jämfört med 2010. Dock har man öppnat upp en del av vägnätet för trafik med längre och tyngre lastbilar.

Under det svenska ordförandeskapet slutfördes förhandlingarna till EU-lagstiftningen kopplat till Fit for 55. Enligt de nya ramarna för transportpolitiken ska utsläppen från vägtransporter minska med 50 procent till år 2030 och fler transporter kommer inom kort att omfattas av system för utsläppshandel.

I årets uppföljning konstateras också att utvecklingen av trafiksäkerheten sett till antalet omkomna inte går snabbt nog för att det ska vara sannolikt att målen till 2030 kommer att nås i tid. Det gäller både omkomna i vägtrafikolyckor, och antalet omkomna i självmord inom bantrafiken. Ytterligare insatser kommer att krävas.