Svensk biometan kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Det kan vara möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt LNG mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar inom några år. Det finns potential att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan till 2045, enligt forskning från IVL och Chalmers.

Det blir allt vanligare bland svenska rederier att bygga fartyg som drivs av flytande naturgas, LNG, för att minska utsläppen av koldioxid och svavel. Biometan (LBM) uppges vara nästa steg då den produceras med förnybara produktionstekniker. Intresse finns för även ett sådant skifte, med flera rederier som börjat blanda in biodrivmedel i tanken. Men priset är fortfarande högt.

– Idag är det två till tre gånger dyrare för sjöfarten att välja ett förnybart drivmedel framför ett fossilt, vilket hittills hållit tillbaka sjöfartens omställning. Men de förnybara alternativens konkurrenskraft har nyligen förbättrats genom beslutet om ett stöd för svensk biometanproduktion. Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnadsskillnaderna mer eller mindre jämnas ut, kommenterar Karl Jivén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har genomfört ett forskningsprojekt med detaljerade analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet för flytande biometan. Resultaten visar att att det är fullt möjligt att producera de mängder flytande biometan som sjöfarten behöver, om antalet biogasanläggningar i landet byggs ut rejält.

Om några år uppskattas behovet att bunkra LBM i Sverige uppgå till 4-5 TWh per år. Forskarna ser en potential att mer än tiofaldiga dagens produktion till 20 TWh per år till 2045, för att möta det ökande behovet. Men för att nå målet måste produktionen av biometan öka med mer än 1 TWh om året, vilket motsvarar upp till tio nya större svenska biogasanläggningar per år.

– Det är en enorm utbyggnadstakt, en kraftsamling för hela samhället. Men klarar vi det skulle alla fartyg som bunkrar fossil LNG i Sverige kunna välja grönt redan om några år. Det skulle betyda mycket för sjöfartens omställning, kommenterar Karl Jivén.

Bytet till biometan löser dock inte koldioxidproblemet helt. Fartygens motorer läcker stora mängder metan, oavsett om de tankas med LNG eller LBM. Därför behövs också effektivare motorer.