Svensk läkemedelsproduktion kartläggs för bättre beredskap

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga Sveriges produktion av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. Målet är att utveckla förutsättningarna att stärka läkemedelsförsörjningen i samarbete med andra nordiska länder.

I dag saknas en samlad bild av vilka läkemedel och medicintekniska produkter som tillverkas i Sverige. Genom att låta Läkemedelsverket kartlägga produktionen vill regeringen få en bättre överblick över befintligt importberoende och en bättre grund för arbetet med att stärka tillgången på läkemedel framåt.

Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Pandemin har visat hur känslig tillverkningen och handeln med läkemedel är för olika störningar. Genom att kartlägga befintlig och möjlig svensk produktion får vi en bättre överblick som vi kan använda i arbetet med att stärka läkemedelsförsörjningen och förbättra beredskapen, kommenterar socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att kartlägga den svenska läkemedelsproduktionen samt en eventuell produktion av aktiva substanser. Att aktivt samverka med de nordiska länderna inom ramen för det Nordiska ministerrådets initiativ kring nordisk produktionskartläggning. Slutligen ingår det också att undersöka om det finns förutsättningar för att genomföra motsvarande kartläggning inom området medicintekniska produkter.

Samarbetet med andra nordiska länder ökar möjligheten för att på sikt stärka läkemedelsförsörjningen gemensamt. Myndighetens uppdrag kompletterar Nordiska ministerrådets redan pågående initiativ om krisberedskap.

Läkemedelsverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.