Svenska företag tvingas höja priserna

Två av tre företag i industrin och drygt hälften av tjänsteföretagen räknar med att i stor eller mycket stor utsträckning ta ut högre priser av sina kunder, enligt Inköpschefsindexet (PMI). Detta är en följd av allt högre produktionskostnader.

Swedbank och Silf:s Inköpschefsindex (PMI) konstaterar att ökningen i leverantörers rå- och insatsvarupriser inom industrin är mer utbredd än någonsin under indexets 27-åriga historia. Två av tre industriföretag och hälften av tjänsteföretagen planerar därför att i stor eller mycket stor utsträckning höja priserna mot kunderna.

– Det tyder på att företagen kompenserar sig för de stigande kostnaderna och innebär att pristrycket i producentledet kommer vara fortsatt utmanande under inledningen av 2022. Längre leveranstider, brist på insatsvaror och stigande energipriser driver upp produktionskostnaderna i näringslivet, kommenterar Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Ser över inköp och bygger lager

Nio av tio företag i tillverkningsindustrin uppger att de har förändrat sina inköp det senaste året på grund av längre leveranstider och brist på insatsvaror. Hälften av dem har byggt upp större lager för att säkra tillgången på insatsvaror medan en fjärdedel använder fler leverantörer.

Ett annat utmärkande drag i undersökningen är tendensen hos både tillverknings- och tjänsteföretag att bygga upp större lager. Hälften av tillverkningsföretagen och en fjärdedel av tjänsteföretagen har satsat på större lager under 2021. Jörgen Kennemar kan dock inte bedöma om det är ett avsteg från tidigare “just in time”-strategier än.

Jörgen Kennemar. Foto Swedbank.

– Pandemin och utbudsstörningarna har dock visat på sårbarheter i företagens förädlingskedjor och produktionsprocesser, vilket snarare har ökat kraven för större “säkerhetslager”, främst i industrin. Något som sannolikt kommer spela en allt viktigare roll framöver, kommenterar Jörgen Kennemar.

En fjärdedel av tillverkningsföretagen och en femtedel av tjänsteföretagen använder fler alternativa leverantörer för att minska sårbarheten vid leveransstörningar. Trots stigande leveranstider och dyrare transporter uppger inget företag i undersökningen att de minskat inköpen från Asien. Däremot svarar knappt vart tionde företag i industrin att de har ökat inköpen från närliggande marknader exempelvis inom Europa eller gjort andra inköpsförändringar.

Undersökningen gjordes i november 2021 i samband med Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och privata tjänstesektorn och omfattar omkring 400 företag.