Svenska företags framtidstro dyster

Idag presenterar Swedbank och Silf månadens inköpschefsindex (PMI), som fortsätter falla och nu har varit utanför tillväxtzonen fyra månader i rad. Samtidigt släpper Svensk Exportkredit sitt index över exportföretagens framtidstro, som rasar från ett värde på 37 till 16.

Jörgen Kennemar. Foto Swedbank.

– PMI-total försvagades i november till 45,8 från nedreviderade 46 i oktober. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen, vilket inte har inträffat sedan pandemiåret 2020, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMIs index går upp till 100, där över 50 innebär tillväxt.

– Den försämrade omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri, inte minst i form av minskad orderingång och lägre produktion men också ett minskat pristryck från leverantörsledet vilket på sikt kan dämpa den redan höga inflationen.

Mindre planerad produktion

Delindex för produktion svarade i november för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total, följt av sysselsättning och leveranstider. Delindex för lager däremot gav ett positivt bidrag på grund av lägre inköpslager.

– I november sjönk index för produktionsplaner till 53,7, den lägsta nivån på över två år. Det är sjätte månaden i rad som indexet är under dess historiska genomsnitt (63,9), vilket kan begränsa nyanställningsbehovet i industrin mer än vad vi hittills har sett, kommenterar Jörgen Kennemar.

Index för rå- och insatsvarupriser föll i november till 58,0 från 67,4 i oktober och visar att pristrycket i industrin fortsätter avta i snabb takt. Sedan november 2021 har indexet fallit med 35 indexenheter.

Exportföretagens framtidstro rasar

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Samtliga parametrar pekar nedåt, index över exportföretagens framtidstro rasar från 37 till 16. Endast under pandemivåren 2020 var resultatet lägre.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit. Foto Jan Danielsson.

– Det som tynger framtidsutsikterna är hög inflation, höga energi- och bränslepriser, komponentbrist och geopolitisk oro. Resultatet understryker tesen om att vi går från ekonomisk avmattning in i en lågkonjunktur, kommenterar Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Vart tredje av landets största exportföretag räknar med ökad orderingång under det kommande året. Ungefär lika många räknar med att nyanställa i Sverige under samma period. Motsvarande siffror i våras var vartannat företag.

– För bara ett år sedan var orderingången rekordhög, vilket gör att många företag fortfarande är sysselsatta med att beta av orderstocken. Det är också en anledning till att den finansiella situationen fortfarande är relativt god – det är nödvändigt för att företagen ska kunna investera och växa, kommenterar Magnus Montan.

Finansiell situation: Bara 28 procent tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, vilket är en minskning mot 46 procent i våras.

Likviditetssituation: Under det kommande året räknar 35 procent av företagen med att deras likviditetssituation kommer att stärkas, vilket är en liten försvagning jämfört med vårens 41 procent.

Orderingång: 36 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång under det närmaste året. Det är en minskning jämfört med i våras då andelen var 50 procent.

Sysselsättning: 34 procent räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en kraftig minskning jämfört med i våras då motsvarande andel var 44 procent.