Svenska Kraftnät: “Fler ansträngda effektsituationer under vintern”

Dagens årsförbrukning av el på 140 TWh förväntas öka till 157 TWh år 2026. Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna, som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart, enligt Svenska Kraftnäts senaste prognos, vilket också kommer leda till en högre prisnivå.

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, en prognos över importbehovet under timmen då elförbrukningen är som störst – topplasttimmen i rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden.

Någon gång under vinterns kallaste dagar brukar Sveriges energiproduktion inte räckt till för svensk elförbrukning, och vi går från nettoexportör till nettoimportör. Topplasttimmen under gångna vintern inträffade den 7 december 2021 kl. 17–18. Den timmen var den svenska elförbrukningen cirka 25 600 MWh/h (25 500 MWh/h vintern 2020/2021). Nettoimporten (skillnaden mellan import och export) var 1 600 MWh/h.

– Prognosen för effektbalansen den kommande vinters topplasttimme visar ett importbehov på 1400 MW vid en normalvinter och 2 700 MW vid en tioårsvinter, men därefter bedömer vi att effektbalansen försämras kontinuerligt under de efterföljande tre vintrarna, kommenterar Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska kraftnät.

Till 2045 behöver svensk elproduktion, och det svenska elnätet, fördubblas för att möta behovet av Sveriges nya gröna industri.

Tuffare vintrar framöver

Effektreserven, bestående av kondenskraft från Karlshamnsverket i Blekinge, aktiverades en gång under vintern som gick, för att stödja Polen, som då hade otillräckliga reserver. Utöver detta försattes den i förhöjd beredskap fem gånger och beordrades till minkörning två gånger, vilket visar på flertalet ansträngda effektsituationer under vintern, skriver Svenska Kraftnät i rapporten.

Svenska kraftnäts analyser visar att “importmöjligheterna för att hantera ett sådant underskott kan vara begränsade om samma vind- och temperaturförhållanden samtidigt råder i våra grannländer, eller om importmöjligheterna är reducerade av nätbegränsningar eller andra skäl.” Affärsverket varnar även att “Det är vanligt att de faktiska handelskapaciteterna är lägre än de maximala pga. driftsäkerhetskäl och avbrott.”.

Högre priser

En stor variation i elpriset är också att vänta, med perioder med både mycket höga och låga priser, och en generellt högre prisnivå än de senaste åren är väntad, enligt rapporten.

Planerbar elproduktion (vattenkraft, kärnkraft, kolkraft t ex) och att förbrukarna tar ett större ansvar och styr sin förbrukning, skulle göra öka möjligheten att tillgå effekt under de timmar om året då Sverige förbrukar mest, men att sådan produktion planeras, eller att förbrukarna tar ett större ansvar, är inget affärsverket ser händer.

– Vi bedömer att utbyggnaden av användarflexibilitet liksom planerbar elproduktion fortsätter att vara låg, kommenterar Lowina Lundström.

Av Klara Eriksson